XI eilinė savaitė
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kor 11, 1–11)

    Broliai!
    O, kad jūs pakęstumėte truputėlį mano paikybės! Betgi jūs ir pakenčiate. Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu. Mat aš jus sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę. Bet aš bijau, kad kaip angis savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų mintys nesugestų ir neatsitrauktų nuo tyro atsidavimo Kristui.
    Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tatai pakenčiate. Bet aš manau nesąs prastesnis už anuos "antapaštalius". Ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaiptol ne pažinimo. Ir tai mes jums esame įrodę visais atžvilgiais.
    Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jus, paskelbdamas jums Dievo Evangeliją dovanai?! Aš apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų savo pragyvenimui, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas jūsų tarpe ir stokodamas, nė vieno neapsunkinau. Neturte sušelpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojuosi ir ateityje saugosiuos tapti jums našta bet kuria prasme.
    Sakau jums vardan Kristaus tiesos, esančios manyje, kad šio pasididžiavimo niekas iš manęs neatims Achajos srityse. Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? O, Dievas tai žino!

Atliepiamoji psalmė (Ps 110, 1–4. 7–8)

P.  Viešpatie, tavo darbai skelbia ištikimybę ir tiesą.

Visa širdimi Dievui dėkosiu
teisingųjų tarpe, didžioje jų bendrijoj.
Didingi Viešpaties kūriniai,
nuostabūs tiems, kas juos myli. – P.

Puošni, prabangi jo kūryba,
jo teisingumas tveria per amžius.
Paliko veiklos stebuklingos paminklą
gerasis, maloningasis Viešpats. – P.

Jo darbai skelbia ištikimybę ir tiesą,
nepakeičiami jo įstatymai.
Jie tvers amžių amžiais;
jie gimę iš jėgos ir teisingumo. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Rom 8, 15)

P.  Aleliuja. – Jūs gavote įsūnystės Dvasią,
                       kurioje šaukiame: "Aba, Tėve!" – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 6, 7–15)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:
    "Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip:
    'Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto'.
    Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų".