X eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kor 3, 4–11)

    Broliai!
    Tokį pasitikėjimą mes turime Kristaus dėka. Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami ką nors sumanyti tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris mus įgalino būti tarnais Naujosios Sandoros – ne raidės, bet Dvasios, nes raidė užmuša, o Dvasia teikia gyvybę.
    Jeigu tarnavimas mirčiai, iškaltas raidėmis akmenyse, buvo toks garbingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą dėl jo švytėjimo, kuris turėjo išblėsti, tai nepalyginti didesne garbe bus apgaubtas tarnavimas Dvasiai. Jeigu pasmerkimo tarnystė tokia garbinga, tai teisumo tarnystė dar garbingesnė. Tenykštis garbingumas visai nebegarbingas, palyginti su viską nustelbiančia garbe. Ir jeigu laikinas dalykas spindėjo garbe, tai kur kas garbingesnis nelaikinas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 98, 5–9)

P.  Didžiai šventas esi, mūsų Viešpatie Dieve!

Aukštinkit mūsų Viešpatį Dievą,
kniubkite prieš jo sosto pakojį,
nes jis yra šventas. – P.

Jo kunigai buvo Mozė ir Aaronas,
ir Samuelis tarp Dievo gerbėjų;
jie šaukėsi Dievo, ir Dievas išklausė. – P.

Jiems Viešpats iš debesio stulpo kalbėjo,
ir jie sergėjo, kas jo apreikšta,
laikės įstatymo duoto. – P.

O mūsų Viešpatie Dieve!
Ko jie prašė, tu išklausei, buvai gailestingas,
bet baudei jų nedorybes. – P.

Aukštinkit mūsų Viešpatį Dievą!
Pulkite kniūpsti prie jo švento sosto,
nes didžiai šventas mūs Viešpats Dievas. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 24, 4–5)

P.  Aleliuja. – Viešpatie, išmokyk mane takais tavo eiti.
                       Vesk mane savo tiesa, tu mane lavink. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 17–19)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:
    "Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti.
    Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.
    Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje".