X eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kor 1, 1–7)

    Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus – Dievo bendrijai Korinte ir visiems šventiesiems, gyvenantiems visoje Achajoje. Tebūnie jums malonė ir ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!
    Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo.
    Kaip mums gausiai tenka Kristaus kentėjimų, taip per Kristų mes kupini ir paguodos. Jei mes kenčiame priespaudą, tai jūsų paguodai ir išganymui; jei esame guodžiami, tai jūsų paguodai, kuri įdiegia jums ištvermę pakęsti tokius pačius kentėjimus, kokius mes kenčiame. Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes mes žinome, kad, būdami kentėjimų bendrininkai, jūs būsite ir paguodos bendrai.   

Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–9)

P.  Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

Visuomet aš Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Juo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. – P.

Su manimi visi šlovinkit Viešpatį,
aukštinkim Viešpaties vardą, kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
ir išvaduoja mane is baisybių. – P.

Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. – P.

Viešpaties angelas pylimu apjuosia
dievobaimingus žmones,
juos iš nelaimės vaduoja.
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras;
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 12)

P.  Aleliuja. – Būkit linksmi ir džiūgaukite,
                     nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 1–12)

    Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė:
    “Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
    Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
    Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.
    Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
    Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
    Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
    Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje”.