VIII eilinė savaitė
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (Sir 17, 24–29)

Kas atgailą daro, tam Viešpats suteikia
malonę taisytis; paguodžia beviltį.
Pas Viešpatį grįžki ir mesk nuodėmiauti,
pradėk jį maldauti, daugiau jo nežeiski.
Sugrįžk pas Aukščiausiąjį, gręžkis nuo pikta;
tu visa, kas bloga, pradėk neapkęsti!
Ar, gulęs į kapą, kas Viešpatį garbins
už tuos, kur gyvena ir šlovint jį gali?
Numiręs žmogus nebegali giedoti;
tik gyvas ir sveikas tešlovina Dievą.
Koks didelis Viešpaties gailestingumas:
visus atsiverčiančius priima meiliai.

Atliepiamoji psalmė (Ps 31, 1–2. 5–7)

P.  Džiaukitės jūs, kad Viešpatį turit.

Laimingas, kam neteisybės atleistos,
kam Dievas uždengia kaltybes.
Laimingas, kurio nekaltina Viešpats,
kurio viduje nėr apgaulės. – P.

Pasisakiau tau nusikaltęs,
nuodėmę lioviausi slėpęs.
Tariau: prisipažinsiu, Viešpatie, tau nusidėjęs,
ir tu man atleidai nelemtą kaltybę. – P.

Todėl prireikus visi dievobaimingi žmonės
į tave kreipsis,
ir grėsmingieji potvynių vandens
negalės jų pasiekti. – P.

Tu prieglauda man, nuo sielvartų ginsi,
išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi. – P.

Posmelis prieš evangeliją (2 Kor 8, 9)

P.  Aleliuja. – Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu,
                       kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 10, 17–27)

    Vienas žmogus pribėgęs puolė prieš Jėzų ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“
    Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: 'Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną'“.
    Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“.
    Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį danguje. Tada ateik ir sek paskui mane“. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.
    Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę“.
    Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“
    Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“.