VII eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Sir 4, 11–19)

Savuosius vaikus išmintis išsiugdo,
ji priima tuos, kuri uoliai jos ieško.
Kas išmintį myli, – gyvenimą myli,
kas stropiai jos ieško, tas džiaugsmo bus pilnas.
Kas ja vadovaujas, – šlovės susilaukia,
ir, kur jis bežengtų, jį laimina Viešpats.
Tarnauti šventyklai – tai jos tarnu būti.
Kas išmintį mėgsta, tą Viešpats pamilsta.
Kas jos pasiklausia, – teisingai nusprendžia,
kas jai dėmesingas, tas saugiai gyvena.
Kas ja pasikliauja, – į dalį ją gauna,
ir jo palikuonys taip pat ją paveldi.
Vingiuotu taku iš pradžių ji vedžioja,
patirti ir baimės ir šiurpulio leidžia.
įvykdyk, kas tavo vardu pranašauta.
Žmogaus tinkamumą drausme išmėgina
ir nuostatais savo visaip jį išbando.
Tada jau tiesiuoju keliu jį vedžioja
ir paslaptis savo visas jam atskleidžia.
Bet jei kas nuklysta nuo tiesiojo kelio,
jį tokį palieka ir leidžia jam žūti.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 165. 168. 171–172. 174–175.)

P.  Kas, Viešpatie, tavo įstatymą myli, atranda ramybę.

Kas tavo įstatymą myli, atranda ramybę,
ir niekada nesugniūžta. – P.

Aš laikausi tavojo mokslo ir priesakų,
mano kelias tau atviras, Dieve. – P.

Mano lūpos tešlovina tavo vardą,
Kad savo priesakų mokai. – P.

Mano liežuvis tešlovina tavo žodį,
nes teisingi tavo įstatymai. – P.

Viešpatie, aš ilgiuosi tavo išganymo,
tavo Teisynu žaviuosi.– P.

Tegul mano siela tavo garbei gyvuoja,
tegelbsti mane tavo nuostatai. –P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 6)

P.  Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, –
                     sako Viešpats. –
                     Niekas nenueina pas Tėvą kitaips,
                     kaip tik per mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 9, 38–40)

    Jonas jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.
    Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus! Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio“.