II eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Žyd 7, 1–3. 15–17)

    Broliai!
    Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo, sumušęs karalius, ir palaimino jį. Abraomas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisingumo karalius, paskui Salemo, arba ramybės, karalius, – be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo Sūnų. Jis lieka kunigas per amžius.
    Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, tapęs kunigu ne kūniško įstatymo teise, bet nesuardomo gyvenimo galybe. Juk liudijama: „Tu esi kunigas per amžius kaip Melchizedekas“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 109, 1–4)

P.  Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas.

Dievas sako mano Valdovui:
„Sėskis mano dešinėje,
aš patiesiu tavo priešus
tarsi pakojį po tavo kojų“. – P.

Dievas duos tau Siono kalne valdovo lazdą,
ir tu savo priešus valdysi. – P.

Nuo gimimo šventuose kalnuose viešpatausi,
iš pat įsčių, nuo aušros savo jaunystės. – P.

Viešpats yra prisiekęs, ir jis nesigaili:
„Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas“. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 4, 23)

P.  Aleliuja. – Jėzus skelbė karalystės Evangeliją
                     ir gydė žmonėse visokias ligas. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 3, 1–6)

    Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiuvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šeštadienį, kad galėtų apkaltinti.
    Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiuvusia ranka: „Stok į vidurį!“  O juos paklausė: „Ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“ Bet anie tylėjo. Tada, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų užsispyrimo, tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!“ Šis ištiesė, ir ranka atgijo.
    Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti.