I eilinė savaitė
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Žyd 4, 12–16)

    Broliai!
    Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą.
    Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mes gi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip bandytą, tačiau nenusidėjusį.
    Todėl su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku.

Atliepiamoji psalmė (Ps 18, 8–10. 15)

P.  Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.

Tobulas Viešpaties duotas Teisynas: jis dvasią gaivina.
Pasakymas Viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. – P.

Įstatymai Viešpaties tiesūs, džiugina širdis,
paliepimas Viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. – P.

Viešpaties baimė gryna, tveria per amžius,
Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. – P.

Mano kalbos ir mano mintys tave tepasiekia,
Viešpatie, tau tebūna malonios –
tau, mano uolai, vaduotojui mano. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Lk 4, 18–19)

P.  Aleliuja. – Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams,
                      skelbti belaisviams išvadavimo. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 2, 13–17)

    Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo su juo.
    Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie vaišių stalo, ir muitininkai bei nusidėjėliai vaišinosi kartu su Jėzumi ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų tarpo, išvydę jį valgantį kartu su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo mokiniams: „Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“
    Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“.