III penktadienis po Sekminių
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS (C/ABC)


Pirmasis skaitinys (Ez 34, 11–16)

    Viešpats Dievas taip sako :
    „Surinksiu savąsias avis ir pats jomis pasirūpinsiu. Kaip piemeniui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur jos pasklido tamsią, apsiniaukusią dieną. Išvesiu jas iš tautų, išrinksiu jas iš kraštų, pargabensiu į jųjų šalį. Ganysiu jas po Izraelio kalnus ir klonius, po gyvenamas šalies vietoves. Geron ganyklon nuvesiu, Izraelio kalnyne bus jų ganymosi vietos. Tenai jos ganysis vešlioje žolėje, Izraelio kalnyne ras gerą ganyklą.
    Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms pailsėti – tai Viešpaties Dievo žodis. Paklydusias aš suieškosiu, atsiskyrusias susigrąžinsiu, sužeistas perrišiu, nusilpusias pamaitinsiu, riebias ir sveikas prižiūrėsiu. Aš būsiu jų ganytojas ir saugosiu jas kaip dera“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 22, 1–3. 4. 5. 6)

P.  Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja.
Leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina,
veda mane teisingais takais savo garbei. – P.

Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,
aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsa man duoda. – P.

Tu man keli vaišes,
o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. – P.

Tavoji malonė ir meilė palydi
kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. – P.

Antrasis skaitinys (Rom 5, 5–11)

   Broliai!
   Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį.
   O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, būsime jo išgelbėti nuo rūsčios bausmės.
   Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu jo Sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, – dar galime didžiuotis Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus sutaikino.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 10, 14)

P.  Aleliuja. – Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; –
                      aš pažįstu savąsias ir manosios pažįsta mane. – P. Aleliuja.

A r b a (Mt 11, 29ab)

P.  Aleliuja. – Imkite ant savo pečių mano jungą –
                      ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 15, 3–7)

   Jėzus pasakė farziejams palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: 'Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!'
    Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti“.