XXII eilinis sekmadienis (C)

Pirmasis skaitinys (Sir 3, 17–18. 28–29 (19–21. 30–31))

Sūnau, elkis švelniai, ir mylimas būsi
labiau negu tas, kuris dosniai dalija.
Nors būtum ir didis, mokėk nusižemint –
tada tu pas Dievą surasi malonę.
Galybę didingą vien Dievas teturi,
ir garbę jam teikia tiktai nuolankieji.

Išpuikėlio ligai nėra jokio vaisto:
į jį jau blogybė šaknis susileido.
Protingas prisimena patarlę gerą:
tik tas išmintingas, klausytis kurs moka.

Atliepiamoji psalmė (Ps 67, 4–7 10–11)

P. Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo.

Teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,
šokinėja iš džiaugsmo.
Giesmes Dievui giedokit, skambinkit jo vardo garbei.
Jis Viešpats vadinas. – P.

Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas
savo šventojoj buveinėj.
Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. – P.

Lietų geradarybių siuntei ant savųjų,
juos gaivinai, kai buvo pailsę.
Savo kaimenei tėviškę čia dovanojai,
vargšus globojai iš savo gerumo. – P.

Antrasis skaitinys (Žyd 12, 18–19. 22–24a)

    Broliai!
    Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama.
    Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie dangaus įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 11, 29ab)

P. Aleliuja. – Imkite ant savo pečių mano jungą, – sako Viešpats, –
                    ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 14, 1. 7–14)

    Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį.
    Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: 'Užleisk jam vietą!' Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą.
Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: 'Bičiuli, pasislink aukščiau!' Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.
    Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė: „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais savo ruožtu  jie nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.