XXI eilinis sekmadienis (C)

Pirmasis skaitinys (Iz 66, 18–21)

    Viešpats taip sako:
    „Žinau jūsų darbus bei mintis ir ateisiu surinkti visų tautų ir tautybių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. Tarp jų pastatysiu ženklą ir pasiųsiu pas tautas išgelbėtojų – į Taršišą, Pulą ir Ludą, Meèchą ir Rošą, Tubalą ir Javaną, ir į tolimąsias salas – pas tuos, kurie nieko apie mane dar nėra girdėję ir mano šlovės dar nėra regėję.
    Jie skelbs tautose mano šlovę. Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų kaip atnašą Viešpačiui – arkliais ir vežimais, neštuvais, mulais ir kupranugariais. Atgabens juos Jeruzalėn į mano šventąjį kalną, – sako Viešpats, – kaip izraelitai gabena į Viešpaties namus savo atnašas švariuose induose. Taip pat ir iš jų aš imsiu kunigų bei levitų“, – sako Viešpats.

Atliepiamoji psalmė (Ps 116, 1. 2)

P. – Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.
Arba: Aleliuja.

Garbinkite Viešpatį, visos tautos,
šlovinkite jį visos šalys! – P.

Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. – P.

Antrasis skaitinys (Žyd 12, 5–7. 11–13)

    Broliai!
    Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, kurie pasakyti jums, kaip sūnums: „Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties drausmės ir nenusimink jo baramas: nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia“.
    Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis, kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus Dievas griežtai neauklėja?
    Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite, palikdami tiesius pėdsakus, kad, kas luoša, neišnirtų, bet verčiau sugytų.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 6)

P. Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, – sako Viešpats. –
                     Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 13, 22–30)

    Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę.
    Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“
    Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse’.
    O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje.
    Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.