I Advento sekmadienis (C/ABC)

Pirmasis skaitinys (Jer 33, 14–16)

    „Ateis štai  dienos,– tai Viešpaties žodis,– kuomet ištesėsiu išganymo žodį, kurį aš daviau Izraelio namams ir Judo namams.
    Tomis dienomis, atėjus tam laikui, aš padarysiu, kad Dovydas išleistų teisybės atžalą. Jis vykdys šalyje teisybę ir teisę. Tomis dienomis bus išgelbėtas Judas, ir saugiai galės sau gyventi Jeruzalėje. Jinai bus vadinama tokiu vardu: 'Viešpats – mūsų teisybė'“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 24, 4–5. 8–9. 10–14)

P.  Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla:
     išmokyk mane takais tavo eiti.

Antrasis skaitinys (1 Tes 3, 12 – 4, 2)

    Broliai,
    Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vieni kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime, kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akyse, kai vėl ateis mūsų Viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais.
    Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, – o jūs taip ir elgiatės, – tai darykite vis daugiau pažangos! Juk jūs žinote, kokių nurodymų esame jums davę Viešpaties Jėzaus vardu.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 84, 8)

P.  Aleliuja. – Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
                    suteik išganingą pagalbą.– P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 21, 25–28. 34–36)

    Jėzus pasakė savo mokiniams:
    „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.
    Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.
    Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.