XXXIV eilinis sekmadienis
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS) (B)

Pirmasis skaitinys (Dan 7, 12–14)

    Per naktinį regėjimą mačiau, kaip su dangaus debesimis atslinko tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvąjį vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas – amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs!

Atliepiamoji psalmė (Ps 92, lab. 1–2. 5)

P. – Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.

Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.
Apsisiautęs Viešpats didybe, galia susijuosęs! – P.

Jis savo jėga žemę padarė tvirtą,
kad niekas jau jos nepakrutins.
Stiprus tavo sostas nuo amžių,
tu amžių amžiais gyvuoji. – P.

Tikrai tikėti verti tavo žodžiai,
šventa turi būti kiekvienam,
Viešpatie, tavo buveinė
per visus amžius. – P.

Antrasis skaitinys (Apr. 1, 5–8)

    Jėzus Kristus yra ištikimasis liudytojas, pirmutinis prisikėlusis iš numirusių, žemės karalių valdovas. Jis mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui – jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen.
    Štai jis ateina su debesimis, ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė; ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen!
    „Aš esu Alfa ir Omega“, – sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis.

Posmelis prieš evangeliją (Mk 11, 10)

P. Aleliuja. –  Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
                     Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei! – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 18, 33–37)

    Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“
    Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“
    Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“
    Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“.
    Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“
    Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.