XXVI eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Sk 11, 25–29)

    Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo su Moze. Jis paėmė ant jo esančios dvasios ir uždėjo ant septyniasdešimt vyrų – seniūnų. Kai tik atsirado ant jųjų dvasia, tuojau juos pagavo įkvėpimas pranašauti ir nebepraėjo. Du vyrai buvo pasilikę stovykloje; vienas jų vadinosi Eldadas, kitas – Medadas. Ant jųjų dvasia taipogi atėjo. Mat juodu buvo įtraukti į sąrašą, tik prie palapinės nebuvo atėję.
    Juodu stovykloje pagavo įkvėpimas pranašauti. Tad vienas jaunuolis atbėgęs pranešė Mozei: „Eldadas ir Medadas stovykloje yra pagauti įkvėpimo pranašauti“. Tuomet Nuno sūnus Jozuė, tarnaująs Mozei nuo pat jaunystės, kreipėsi į Mozę: „Šeimininke, uždrausk jiems tai daryti!“ Bet Mozė jam tarė: „Ar tu dėl manęs taip karščiuojies? Te visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro, kad tik Viešpats jiems duotų savosios dvasios!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 18, 8. 10. 12 –13. 14)

P. – Įsakymai Viešpaties tiesūs, džiugina širdis.

    Tobulas Viešpaties duotas Teisynas:
    jis dvasią gaivina.
    Pasakymas Viešpaties tvirtas,
    išminties moko varguolį. – P.

    Viešpaties baimė gryna,
    tveria per amžius.
    Viešpaties sprendimai tikri,
    visi aliai vieno teisingi. – P.

    Ir tarnas tavasis jų trokšta laikytis;
    kas tik gerbia juos, tas didį atpildą gauna.
    Bet kas gi savo pastebi klaidą?
    Tad nuplauki kaltes mano slaptąsias!

    Tu savo tarną ir nuo puikybės apsaugok,
    tegul ji manęs nepavergia.
    Tada būsiu grynas,
    švarus – be sunkiųjų kaltybių. – P.

Antrasis skaitinys (Jok 5, 1–6)

    Nagi, dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų! Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų pastarosiomis dienomis.
    Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusiųjų darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanos prasiskverbė į kareivijų Dievo ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį: jis jums nesipriešina.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 17, 17b. a)

P. Aleliuja. – Tavo žodis, Viešpatie, yra tiesa.
                    Pašventink mus tiesa. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)

   Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.
    Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!
    Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio.
    Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčiųjų mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą.
    Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu, turint abi kojas, būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis, būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta“.