Gruodžio 25 d.
KRISTAUS GIMIMAS
Kalėdų ryto Mišios
(ABC)Pirmasis skaitinys (Iz 62, 11–12)

    Viešpats liepia skelbti iki žemės pakraščių:
    „Sakykite Siono dukrai: štai tavo Gelbėtojas ateina. Štai tie, kuriuos jis uždirbo, ateina su juo, kuriuos įsigijo, žengia jo priekyje. Jie bus vadinami 'Šventoji tauta', 'Viešpaties atpirktieji'. O tu vadinsies 'Ieškomas, nepaliktas miestas'“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 96, 1 ir 6. 11–12)

P. Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.

Antrasis skaitinys (Tit 3, 4–7)

    Pasirodė mums Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Išganytoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojai.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 2, 14)

P. Aleliuja. – Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 2, 15–20)

    Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šį kūdikį.
    O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.
Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.