Gruodžio 30 d.
Kalėdų šeštoji diena (ABC)

Pirmasis skaitinys (1 Jn 2, 12–17)

    Rašau jums, vaikeliai: jo vardu atleistos jums nuodėmės. Rašau jums, tėvai, nes jūs pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, rašau, nes jūs nugalėjote piktąjį. Parašiau jums, vaikeliai, nes jūs pažįstate Tėvą. Parašiau ir jums, tėvai, nes pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau, nes jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis, ir jūs nugalėjote piktąjį.
    Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jojo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.

Atliepiamoji psalmė (Ps 95, 7–10)

P. Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė.

Posmelis prieš evangeliją

P. Aleliuja. – Mums šventa diena išaušo.
                    Ateikite tautos, pagarbinkite Viešpatį:
                    šiandien didinga šviesa nužengė žemėn. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 2, 36–40)

    Buvo pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.
    Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.
    Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.