I sekmadienis po Sekminių
ŠVČ. TREJYBĖ (A/ABC)Pirmasis skaitinys (Iš 34, 4–6. 8–9)

    Pakilęs dar ankstų rytą, Mozė, kaip Viešpats jam buvo paliepęs, užlipo ant Sinajaus kalno, abiem akmens plokštėm nešinas.
    Kai Viešpats nusileido debesyje ant žemės, Mozė tenai atsistojo šalia ir ištarė Jahvės vardą. Pro šalį praeidamas Jahvė sušuko: „Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, teisingas“.
    Nedelsdamas Mozė parpuolė ant žemės ir kniūpsčias ėmė maldauti: „Jei aš, mano Viešpatie, radau tavyje palankumą, tegu mano Viešpats su mumis keliauja. Tiesa, tai kietasprandė tauta, tačiau dovanok mums kaltę bei nuodėmę ir leisk mums būti tava nuosavybe!“

Atliepiamoji psalmė (Dan 3, 52–56)

P.  Garbė ir šlovė tau per amžius!

Garbė tau, Viešpatie, mūsų protėvių Dieve,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.

Garbė ir šlovė tavo šventajam vardui,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.

Garbė tau, Viešpatie, garbingoj šventovėj,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.

Garbė tau, Viešpatie, karališkam soste,
garbė ir šlovė tau per amžius! –P.

Garbė tau, Viešpatie, dangaus ir žemės Valdove,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.

Garbė tau, Viešpatie, dangaus aukštybėse,
garbė ir šlovė tau per amžius! – P.

Antrasis skaitinys (2 Kor 13,11–13)

    Broliai!
    Džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis.
    Pasveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu.
    Jus sveikina visi šventieji.
    Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!

Posmelis prieš evangeliją (Apr 1, 8)

P.  Aleliuja. – Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai –
                     Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 3, 16–18)

    Jėzus kalbėjo Nikodemui:
    „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“.