VII eilinis sekmadienis (A)

Pirmasis skaitinys (Kun 19, 1–2. 17–18)

    Viešpats kalbėjo Mozei: „Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems: Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.
    Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminietį, kad tu dėl jo neturėtum nuodėmės. Nesiek atkeršyti ir nejausk pagiežos savo tautiečiams. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats'“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 102, 1–4. 8. 10. 12–13)

P.  Viešpats – švelnus, maloningas.

Tegul mano siela Viešpatį šlovina,
ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą!
Lai mano siela Viešpatį šlovina,
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. – P.

Jis man visas kaltes dovanoja,
gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. – P.

Viešpats – švelnus, maloningas,
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų , kiek verti esam. – P.

Kaip nuo Rytų tolimi Vakarai,
taip toli kaltes mūsų nusviedžia.
Kaip tėvas gailisi vaiko,
taip gailisi Viešpats ištikimųjų. – P.

Antrasis skaitinys (1 Kor 3, 16–23)

    Broliai!
    Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!
Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas iš jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailystė. Parašyta: „Jis sugauna protinguosius jų gudrybėje“. Ir toliau: „Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos“.
Tad niekas tenesididžiuoja žmonėmis! Viskas yra jūsų: ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, – viskas jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. 1 Jn 2, 5)

P.  Aleliuja. – Kas laikosi Kristaus žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 38–48)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Akis už akį ir dantis už dantį.' O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
    „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Mylėk savo artimą' ir neapkęsk priešo.
    O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
    Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys?
    Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.