SEKMINĖS 
Šventosios Dvasios Atsiuntimas (B/_ABC) (p. 436)

Vigilijos Mišiose viskas kaip A metais, p. 219. 

DIENOS MIŠIOS 

Pirmasis skaitinys Apd 2, 1–11 

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti 

Skaitinys iš Apaštalų darbų. 

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. 

Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo: 

„Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba?! Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 103 (104), 1ab ir 24ac. 29bc–30.
31 ir 34 (P.: plg. 30)
 

P. Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.

Arba: Aleliuja. 

Šlovink Viešpatį, mano siela! *
Viešpatie, mano Dieve, esi be galo didis! 
Viešpatie, kokia tavo kūrinių įvairovė! *
Tavo kūrinių pripildyta žemė. – P.  

Jei alsavimą atimi, jie miršta *
ir sugrįžta į dulkes.
Kai atsiunti savo dvasią, jie vėl atgyja, – *
taip tu atnaujini žemės veidą. – P.  

Viešpaties garbė per amžius tebūna, * 
Dievas savo kūriniais tesidžiaugia! 
O, kad patiktų jam mano maldos, *
juk Viešpačiu aš džiaugsiuosi. – P.  

Antrasis skaitinys 1 Kor 12, 3b–7. 12–13 

Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje,
kad sudarytume vieną kūną 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams. 

Broliai ir seserys!

Nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina. 

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. 

Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną Kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia. 

Tai Dievo žodis. 

Arba: Gal 5, 16–25 

Dvasios vaisiai 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško galatams. 

Broliai ir seserys! 

Gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi Dvasiai, o Dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate Įstatymo valdžioje. Kūno darbai gerai žinomi – tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo Karalystės. 

Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją 

P. Aleliuja. – Ateik, Šventoji Dvasia,
pripildyk savo tikinčiųjų širdis
ir įžiebk jose savo meilės ugnį. – P. Aleliuja. 

Evangelija Jn 20, 19–23 

Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu:
imkite Šventąją Dvasią 

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. 

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ 

Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos.“ 

Tai Viešpaties žodis. 

Arba: 

Evangelija Jn 15, 26–27; 16, 12–15 

Tiesos Dvasia jus ves į tiesos pilnatvę 

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. 

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 

Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. 

Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 203 arba KV p. 308.