XXXIV eilinis sekmadienis

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS
Kristus Karalius (B/_ABC) (p. 535)

Pirmasis skaitinys Dan 7, 13–14 

Jo viešpatavimas – amžinas 

Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. 

Vis stebėdamas nakties regėjimus, mačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Jis priėjo prie Amžinojo, ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė, ir karalystė, idant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, jo Karalystė niekad nebus sunaikinta. 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 92 (93), 1 ab.1c–2. 5 (P.: 1a) 

P. Viešpats yra Karalius: jisai apsisiautęs didybe. 

Viešpats yra Karalius: jisai apsisiautęs didybe; *
Viešpats apsisiautęs – jėga apsijuosęs! – P. 

Tvirtai pastatytas pasaulis, *
niekas jo nepajudins.
Tavo sostas – tvirtas nuo amžių, *
Viešpatie, tu esi nuo amžinybės. – P. 

Tavo įsakai amžini iš tikrųjų; *
Viešpatie, amžiams spindi tavo Namų šventumas. – P. 

Antrasis skaitinys Apr 1, 5–8 

Žemės karalių valdovas padarė iš mūsų
karaliją bei kunigus Dievui 

Skaitinys iš Apreiškimo
šventajam apaštalui Jonui. 

Jėzus Kristus yra ištikimasis liudytojas, pirmutinis prisikėlusis iš numirusių, žemės karalių valdovas. Jis mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui – jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen. 

Štai jis ateina su debesimis, ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė; ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen! 

„Aš esu Alfa ir Omega“, – sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Mk 11, 10 

P. Aleliuja. – Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo
Dovydo Karalystei! – P. Aleliuja. 

Evangelija Jn 18, 33b–37 

Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius 

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. 

Anuo metu Pilotas paklausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“

Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ 

Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“ 

Jėzus atsakė: „Mano Karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano Karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano Karalystė ne iš čia.“ 

Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ 

Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 464.