Sekmadienis po sausio 6 d. 

KRISTAUS KRIKŠTAS (B/_ABC) (p. 372)

Viską, išskyrus Evangeliją, galima imti ir iš A metų, p. 112. 

Pirmasis skaitinys Iz 55, 1–11

Ateikite prie vandens; klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. 

Štai ką sako Viešpats: 

„Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Net jei ir pinigų neturite, ateikite, pirkite duonos ir valgykite! Ateikite, pirkite vyno ir pieno – be pinigų ir be kainos! Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir savo uždarbiu – už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės skanėstais. 

Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Aš amžinąją sandorą su jumis sudarysiu, remdamasis savo ištikima meile Dovydui. Štai liudytoju tautoms aš jį padariau, vadu ir tautų valdovu. Ir tu pašauksi tautą, kurios nepažinai, o tautos, kurios tavęs nepažino, bėgs pas tave dėl Viešpaties, tavojo Dievo, ir dėl Izraelio Šventojo, kuris tau suteikė tokią garbę. 

Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, šaukitės jo, kai jis yra arti. Tepalieka nedorėlis savąjį kelią ir nusidėjėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta jis pas Viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. „Nes mano mintys – ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai“, – Viešpaties žodis. „Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius, ir mano mintys – jūsų mintis. 

Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duonos alkanam, taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos: jisai nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštu, ir atliks, ko siųstas.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6 (P.: 3) 

P. Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų.

„Dievas tikrai išganymas mano, *
juo pasitikiu ir gyvenu be baimės,
nes jisai mano giesmė ir tvirtybė, – *
jis buvo gelbėtojas mano!“ 
Džiaugdamiesi semsite vandenį *
iš versmių išganingų. – P.

„Dėkokite Viešpačiui, šaukitės jo vardo! †
Garsinkite tautoms jo darbus, *
skelbkite, koks iškilus yra jo vardas! – P.

Giedokite Viešpačiui šlovinimo giesmę, †
nes jis padarė nuostabų darbą. *
Težino tai visoj žemėj! 
Krykštauk ir džiūgauk, Ziono mieste, *
nes iškilus tarp jūsų Izraelio Šventasis!“ – P.

Antrasis skaitinys 1 Jn 5, 1–9 

Dvasia, vanduo ir kraujas 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Jono
pirmojo laiško. 

Mylimieji! 

Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome. Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkūs. 

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?! 

Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa. 

Mat yra trys liudytojai: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria. Jeigu priimame žmonių liudijimą, tai Dievo liudijimas didesnis. O Dievo liudijimas toksai: jis yra paliudijęs apie savo Sūnų. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Jn 1, 29 

P. Aleliuja. – Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo:
„Štai Dievo Avinėlis,
kuris naikina pasaulio nuodėmę!" – P. Aleliuja.

Evangelija Mk 1, 7–11 

Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi 

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.

Anuo metu Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia.“ 

Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 78, 324 (arba KV, p. 78)