Penktadienis po antrojo sekmadienio
po Sekminių

ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS
(B/_ABC) (p. 546)

Pirmasis skaitinys Oz 11, 1. 3–4. 8c–9

Mano širdis neleidžia man to padaryti

Skaitinys iš Ozėjo knygos.

Štai ką sako Viešpats:

„Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Aš pats mokiau Efraimą vaikščioti, savo rankose juos nešiojau, tačiau jie nepripažino, kad aš jais rūpinausi. Siejau juos su savimi pajautų saitais, meilės ryšiais. Buvau jiems kaip tie, kurie glaudžia kūdikius prie skruosto. Nusileidau ligi jų, kad juos pamaitinčiau.

Mano širdis neleidžia man to padaryti! Mano gailestingumas tau yra per stiprus! Nebausiu tavęs degančiu įniršiu, nebenaikinsiu Efraimo, nes aš esu Dievas, o ne žmogus, – Šventasis tarp jūsų, – su pykčiu neateisiu.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6 (P.: 3)

P. Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų.

Dievas tikrai išganymas mano, *
juo pasitikiu ir gyvenu be baimės,
nes jisai mano giesmė ir tvirtybė, – *
jis buvo gelbėtojas mano!“ 
Džiaugdamiesi semsite vandenį *
iš versmių išganingų. – P.

„Dėkokite Viešpačiui, šaukitės jo vardo! †
Garsinkite tautoms jo darbus, *
skelbkite, koks iškilus yra jo vardas! – P.

Giedokite Viešpačiui šlovinimo giesmę, †
nes jis padarė nuostabų darbą. *
Težino tai visoj žemėj!
Krykštauk ir džiūgauk, Ziono mieste, *
nes iškilus tarp jūsų Izraelio Šventasis! – P.

Antrasis skaitinys Ef 3, 8–12. 14–19

Pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško efeziečiams.

Broliai ir seserys!

Man, iš visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve – visų dalykų Kūrėjyje, – kad dabar per Bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. Tai atitinka amžinąjį nutarimą, įvykdytą mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jį tikėdami, mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie Tėvo.

Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Mt 11, 29ab

P. Aleliuja. – Imkite ant savo pečių mano jungą
ir mokykitės iš manęs, – sako Viešpats, –
nes aš romus ir nuolankios širdies. –
P. Aleliuja.

Arba:  1 Jn 4, 10b

P. Aleliuja. – Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų
kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. –
P. Aleliuja.

Evangelija Jn 19, 31–37

Perdūrė jam šoną, ir ištekėjo kraujo ir vandens

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Kadangi buvo Prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, – nes tas šabas buvo didelės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti.

Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų Raštas: Nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje Raštas sako: Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 375