I GAVĖNIOS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 377)

Pirmasis skaitinys Pr 9, 8–15 

Dievo sandora su iš tvano išgelbėtu Nojumi 

Skaitinys iš Pradžios knygos. 

Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums: „Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, su visais gyvūnais, esančiais su jumis, – paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išėjo iš arkos. Aš palaikysiu savo sandorą su jumis: niekad daugiau visi marieji gyvūnai nebus tvano vandeniu išnaikinti, niekad daugiau nebus tvano žemei nuniokoti.“ 

Ir šis, – Dievas pridėjo, – bus ženklas, kurį aš duodu visiems amžiams, mano sandoros tarp manęs ir jūsų bei visų su jumis esančių gyvūnų. Savo lanką padėjau į debesis, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Kai supūsiu viršum žemės debesis ir pasirodys debesyje mano lankas, aš atsiminsiu savo sandorą, kuri yra tarp manęs ir jūsų bei visų mariųjų gyvūnų, ir vandenys niekad daugiau netaps tvanu visiems mariesiems sunaikinti.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 24 (25), 4–5ab. 6–7bc. 8–9 (P.: plg. 10) 

P. Visi tavo, Viešpatie, takai yra tiesa ir meilė ištikimoji
tiems, kas tavo Sandoros laikos. 

Parodyk, Viešpatie, man savo kelią, *
mokyk mane takais tavo eiti.
Vesk savo tiesa, tu mane mokyk, *
nes esi Dievas, Gelbėtojas mano. – P. 

Viešpatie, neužmiršk gailestingumo † 
ir ištikimosios savo meilės, – * 
jie taip seni kaip laikas. 
Savo ištikima meile dėl savojo gerumo, * 
Viešpatie, mane atsiminki! – P.  

Viešpats yra teisus ir geras, *
todėl jis klystantiems kelią parodo. 
Veda kukliuosius takais teisingais *
ir moko juos savo kelio. – P. 

Antrasis skaitinys 1 Pt 3, 18–22 

Jus dabar gelbsti Krikštas 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro
pirmojo laiško. 

Mylimieji! 

Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o Dvasia atgaivintas. Nužengęs žemyn, jis tąja Dvasia skelbė kalėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, kuria nedaugelis, tai yra aštuoni asmenys, buvo išgelbėti vandeniu. 

Ir jus dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – krikštas. Jis nėra nešvaraus kūno nuplovimas, bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę dėlei Jėzaus Kristaus prisikėlimo; įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai ir valdžios, ir galybės. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Mt 4, 4b 

Žmogus gyvas ne vien duona, 
bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. 

Evangelija Mk 1, 12–15 

Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo 

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.

Anuo metu Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. 

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Gerąją Dievo Naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo Karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 325