XXVI EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 512)

Pirmasis skaitinys Sk 11, 25–29 

Ar tu dėl manęs taip pavydi?
Tebūna visi žmonės pranašai 

Skaitinys iš Skaičių knygos. 

Anomis dienomis Viešpats nužengė debesyje, kalbėjo su Moze, paėmė dalį jo dvasios ir suteikė ją septyniasdešimčiai seniūnų. Dvasiai ant jų nusileidus ilsėtis, jie ėmė pranašauti. Bet vėliau jie daugiau nebepranašavo. Du vyrai, vienas vadinamas Eldadu ir kitas vadinamas Medadu, buvo pasilikę stovykloje, tačiau dvasia nusileido į juos ilsėtis. Jie buvo tarp įrašytųjų į sąrašą, bet nebuvo nuėję prie Padangtės, užtat jie pranašavo stovykloje. 

Kai vienas vaikinas, atbėgęs pas Mozę pranešė: „Eldadas ir Medadas pranašauja stovykloje.“ Jozuė, Nuno sūnus, Mozės padėjėjas ir vienas jo rinktinių vyrų, tarė: „Mano viešpatie Moze, uždrausk jiems!“ Bet Mozė jam atsakė: „Ar tu dėl manęs pavydi? Tebūna visi Viešpaties žmonės pranašai, tesuteikia Viešpats savo dvasią visiems!“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 18 B (19 B), 8. 10. 12–13. 14 (P.: 9a) 

P. Viešpaties įstatai teisūs – jie džiugina širdį. 

Viešpaties Mokymas – tobulas: *
jis atnaujina gyvastį;
Viešpaties įsakai teisingi – *
jie paprastus žmones padaro išminčiais. – P. 

Tyra pagarbioji Dievo baimė – * 
ji ištikima per amžius. 
Tikri Viešpaties sprendimai, * 
visi jie teisingi. – P. 

Jie pamoko ir tavąjį tarną, – * 
kas jų laikosi, tas didį atlygį gauna.
Bet kas gi sugeba savo klaidas pastebėti? * 
Nuo kalčių, kurių nejaučiu, mane apvalyki! – P. 

Ir nuo tyčinių nuodėmių mane apsaugok, – * 
neleisk joms manyje viešpatauti! 
Tada aš būsiu nepriekaištingas, * 
be didžiųjų kaltybių. – P. 

Antrasis skaitinys Jok 5, 1–6 

Jūsų lobiai supuvę 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško. 

Nagi, dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų! Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų gale. 

Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanos prasiskverbė į kareivijų Dievo ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį: jis jums nesipriešina. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Jn 17, 17ba

P. Aleliuja. – Tavo žodis, Viešpatie, yra tiesa;
pašventink mus tiesa. – P. Aleliuja. 

Evangelija Mk 9, 38–43. 45. 47–48 

Kas ne prieš mus, tas už mus!
Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nusikirsk ją! 

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų. 

Anuo metu Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis.“ 

Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus! 

Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio. 

Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją! Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. 

Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes geriau tau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo Karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 442.