XXI EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 498)

Pirmasis skaitinys Joz 24, 1–2a. 15–17. 18b

Tarnausime Viešpačiui, nes jis – mūsų Dievas

Skaitinys iš Jozuės knygos.

Anomis dienomis Jozuė surinko visas Izraelio gimines į Šechemą. Jis pašaukė visus Izraelio seniūnus, galvas, teisėjus bei pareigūnus. Jiems sustojus Viešpaties akivaizdoje, Jozuė kreipėsi į visus žmones: „Jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite, – dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami anapus {Eufrato} upės, ar dievams amoriečių, kurių krašte gyvenate, – bet aš ir mano šeimyna – mes tarnausime Viešpačiui.“

Atsakydami žmonės kalbėjo: „Tebūna svetima mums mintis palikti Viešpatį ir tarnauti kitiems dievams! Juk pats Viešpats, mūsų Dievas, išvedė mus ir mūsų protėvius iš Egipto žemės, iš vergijos namų, padarė mums matant anuos nuostabius ženklus! Mus jis saugojo visą laiką ir kelionėje, ir nuo visų tautų, per kurias perėjome. Todėl ir mes tarnausime Viešpačiui, nes jis yra mūsų Dievas.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 33 (34), 2–3. 16–17. 18–19. 20–21.
22–23 (P.: 9a)

P. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra Viešpats.

Visuomet aš Viešpatį garbinsiu, *
aidės jo šlovė be paliovos mano lūpom.
Viešpačiu didžiuojasi mano siela, – *
romieji girdės tai ir džiaugsis. – P.

Viešpaties akys žvelgia į teisiuosius, *
jo ausys girdi jų šauksmą.
Rūsčiai Viešpats atsigręžia į nedoruosius, *
kad išnaikintų žemėje jų atminimą. – P.

Šaukias teisieji pagalbos, o Viešpats jų klausos *
ir iš visų vargų juos išgelbsti.
Viešpats arti tų, kurie sielvartauja, *
ir gelbsti nevilties nukamuotus. – P.

Daugel nelaimių ištinka teisiuosius, *
bet Viešpats iš visų juos išgelbsti.
Saugo visus jų kaulus, *
sulaužytas nebus nė vienas. – P.

Per nelabumą žus neteisusis; *
nubausti bus teisiojo priešai.
Viešpats savo tarnų gyvastį atperka; *
išgelbėtas bus, kas jo prieglobsčio ieško. – P.

Antrasis skaitinys Ef 5, 21–32

Santuokos paslaptis yra didelė, žvelgiant į Kristų ir Bažnyčią

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško efeziečiams.

Broliai ir seserys!

Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios Galva, – jis, Kūno gelbėtojas. Ir kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur teklauso vyrų.

Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią. Mes gi esame jo Kūno nariai.

„Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu.“ Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Jn 6, 63b. 68b

P. Aleliuja. – Viešpatie, tavo žodžiai
yra dvasia ir gyvenimas.
Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. –
P. Aleliuja.

Evangelija Jn 6, 60–69

Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Anuo metu daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“

Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?! Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki.“

Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota Tėvo.“ Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo.

Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“

Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 428.