XX EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 495)

Pirmasis skaitinys Pat 9, 1–6

Valgykite mano duonos, gerkite vyną, kurio pripilsčiau

Skaitinys iš Patarlių knygos.

Išmintis pasistatė namus,
išsikirto septynis šulus.
Ji prirengė vaišes,
supilstė vyną, padengė net stalą.
Ji išsiuntė savo tarnaites paskelbti
miesto aukštumose:
„Teateina čionai neišmanėliai!“
Neturintiems sveikos nuovokos ji sako:
„Ateikite, valgykite mano duonos,
gerkite vyną, kurio pripilsčiau.
Atsisakykite nesubrendimo, kad gyventumėte
ir eitumėte suvokimo keliu.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 33 (34), 2–3. 10–11. 12–13.
14–15 (P.: 9a)

P. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra Viešpats.

Visuomet aš Viešpatį garbinsiu, *
aidės jo šlovė be paliovos mano lūpom.
Viešpačiu didžiuojasi mano siela, – *
romieji girdės tai ir džiaugsis. – P. 

Pagarbiai bijokite Viešpaties, visi jo šventieji, *
kas pagarbiai jo bijo, tas nieko nestokoja!
Net liūtukai kenčia skurdą ir alkį, *
o einantiems pas Viešpatį nieko nestinga. – P. 

Ateikit, vaikai, ir manęs paklausykit, *
mokysiu jus pagarbios Viešpaties baimės.
Kur toks žmogus, kuris gyventi netrokštų, *
ilgo amžiaus ir laimės negeistų? – P. 

Tad saugok savo liežuvį nuo pikto *
ir lūpas nuo žodžių vylingų.
Venk nedorybių ir gera daryki, *
visa širdimi santarvės sieki. – P.

Antrasis skaitinys Ef 5, 15–20

Stenkitės suprasti, kokia yra Dievo valia

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško efeziečiams.

Broliai ir seserys!

Rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės: kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet stenkitės suprasti, kokia yra Dievo valia.

Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Jn 6, 56

P. Aleliuja. – Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują,
tas pasilieka manyje, ir aš jame, –
sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija Jn 6, 51–58

Mano kūnas yra tikras valgis, ir mano kraujas yra tikras gėrimas

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Anuo metu Jėzus kalbėjo miniai:

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.“

Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“

O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.

Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane.

Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 426.