XIX EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 492)

Pirmasis skaitinys 1 Kar 19, 4–8

Tuo valgiu pasistiprinęs, Elijas keliavo iki Dievo kalno

Skaitinys iš Pirmosios Karalių knygos.

Anomis dienomis Elijas pakeliavo vienos dienos kelią į dykumą. Priėjęs kadagį, jis po juo atsisėdo ir šaukėsi mirties. „Gana! – jis šaukė, – nūn, Viešpatie, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius.“ Elijas ten atsigulė po kadagiu ir užmigo.

Staiga jį palietė angelas ir jam tarė: „Kelkis ir valgyk!“

Jis apsižvalgė. Žiūri, prie galvos žaizdre keptas paplotis ir ąsotis vandens. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą ir, palietęs jį, tarė: „Kelkis ir valgyk, kitaip kelionė bus tau per sunki.“ Atsikėlęs pavalgė ir atsigėrė. Tuo maistu pasistiprinęs, jis ėjo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų iki pat Dievo kalno Horebo.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 33 (34), 2–3. 4–5. 6–7. 8–9 (P.: 9a)

P. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra Viešpats.

Visuomet aš Viešpatį garbinsiu, *
aidės jo šlovė be paliovos mano lūpom.
Viešpačiu didžiuojasi mano siela, – *
romieji girdės tai ir džiaugsis. – P.

Skelbkite su manimi Viešpaties didybę, *
aukštinkime išvien jo vardą.
Kreipiaus į Viešpatį, ir jis man atsakė, *
išgelbėjo mane iš visų mano baimių. – P.

Pažvelkit į jį ir pralinksmėkit, – *
niekada nereikės kęsti jums gėdos.
Šis vargšas šaukės, ir Viešpats išklausė, *
iš visų vargų jį išgelbėjo. – P.

Kurie pagarbiai Viešpaties bijo, *
tuos jo angelas saugo ir gelbsti.
Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra Viešpats. *
Laimingas žmogus, užuovėją pas jį atradęs! – P.

Antrasis skaitinys Ef 4, 30 – 5, 2

Gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško efeziečiams.

Broliai ir seserys!

Neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai.

Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Jn 6, 51

P. Aleliuja. – Aš esu gyvoji duona,
nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. –
Kas valgys šią duoną –
gyvens per amžius. – P. Aleliuja.

Evangelija Jn 6, 41–51

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Anuo metu žydai ėmė murmėti apie Jėzų, kadangi jis buvo pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus.“ Jie sakė: „Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: ‘Aš esu nužengęs iš dangaus’?“

Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję! Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną. Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą.

Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų.

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 423.