XVI EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 483)

Pirmasis skaitinys Jer 23, 1–6

Aš surinksiu savo kaimenės likutį
ir paskirsiu jiems ganytojus

Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos.

„Vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis! – tai Viešpaties žodis.“

Todėl taip kalbėjo Viešpats, Izraelio Dievas, – ganytojams, ganantiems jo tautą: „Jūs – tie, kurie išblaškėte mano kaimenę! Jūs išblaškėte ją ir ja nesirūpinote! Tikėkite manimi, aš bausiu jus už jūsų nedorus darbus, – tai Viešpaties žodis.

Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų, į kuriuos buvau juos nubloškęs, ir sugrąžinsiu į jų ganyklą. Čia jie bus vaisingi ir dauginsis. Paskirsiu jiems ganytojus, kurie juos ganys. Nebereikės jiems daugiau bijoti ir nuogąstauti, – nė vienas iš jų nepradings, – tai Viešpaties žodis.

Tikėkite manimi, – tai Viešpaties žodis, – ateina metas, kai išauginsiu Dovydui teisią Atžalą. Kaip karalius jis viešpataus ir sumaniai vykdys krašte, kas teisinga ir teisu. Jo dienomis Judas bus išgelbėtas, ir Izraelis saugiai gyvens. Jis bus vadinamas šitokiu vardu: ‘Viešpats mūsų teisumas’.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 22 (23), 1–3. 4. 5. 6 (P.:1)

P. Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga.

Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga. †
Žaliose lankose mane paguldo, *
prie ramių tvenkinių mane gano.
Jis atgaivina mano gyvybę, †
teisumo takais mane veda, *
kaip ir dera jo vardui. – P.

Net eidamas slėniu tamsiausiu, †
aš nebijosiu jokio pavojaus, *
nes tu su manimi nuolat būsi.
Tu – Ganytojas, tavo lazda ir vėzdas – *
jie mane gina. – P.

Tu padengi man stalą *
mano priešų matomoj vietoj,
dosniai patepi man galvą aliejais, *
pripili sklidiną taurę! – P.

Tavo gerumas ir ištikimoji meilė †
lydės kiekvieną mano gyvenimo dieną. *
Viešpaties Namuose visados aš gyvensiu. – P.

Antrasis skaitinys Ef 2, 13–18

Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško efeziečiams.

Broliai ir seserys!

Dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo.

Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. Jis panaikino įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sukurtas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą.

Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje Dvasioje.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Jn 10, 27

P. Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso, –
sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. –
P. Aleliuja.

Evangelija Mk 6, 30–34

Jie buvo tarsi avys be piemens

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.

Anuo metu apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite.“ Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti.

Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą vietą, į vienumą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.

Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 414.