VI EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 454)

Pirmasis skaitinys Kun 13, 1–2. 44–46

Raupsuotasis turi gyventi atskirtas, už stovyklos

Skaitinys iš Kunigų knygos.

Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:

„Kai žmogui kūno odoje atsiranda sutinimas ar išbėrimas, ar dėmė, besivystanti į raupų ligą jo kūno odoje, jis turi būti atvestas pas kunigą Aaroną ar pas vieną iš jo sūnų kunigų. Kunigas pripažins jį esant nešvarų, nes liga yra ant jo galvos.

Kiekvieno raupsų liga sergančio drabužiai turi būti suplyšę ir galvos plaukai sutaršyti. Jis turės prisidengti burną ir šaukti; ‘Nešvarus! Nešvarus!’ Visą laiką, kol bus raupsuotas, jis bus nešvarus. Būdamas nešvarus, jis turi gyventi atskirai, jo gyvenvietė turi būti už stovyklos.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 31 (32), 1–2. 5. 11 (P.: plg. 7)

P. Tu prieglobstis mano, –
apsupi džiugiais išganymo šūksniais.

Laimingas, kam nusižengimas atleistas, *
kuriam nuodėmė dovanota.
Laimingas, kurio Viešpats kaltu nelaiko, *
kurio dvasioje nėra apgaulės. – P.

Išpažinau tau savo nuodėmę, *
nenuslėpiau savo kaltybių.
Tariau: „Atskleisiu Viešpačiui, kuo nusidėjau“, – *
ir tu atleidai man nuodėmę, pašalinai kaltę. – P.

Linksminkitės Viešpatyje, džiūgaukite, teisieji, *
šūkaukite iš džiaugsmo, visi tyraširdžiai! – P.

Antrasis skaitinys 1 Kor 10, 31 – 11, 1

Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams.

Broliai ir seserys!

Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote – visa darykite Dievo garbei. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo Bažnyčios, šitaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti.

Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Lk 7, 16

P. Aleliuja. – Didis pranašas atsirado tarp mūsų,
ir Dievas aplankė savo tautą. –
P. Aleliuja.

Evangelija Mk 1, 40–45

Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.

Anuo metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų.“ Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.

Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti.“

O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 388