IV EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 448)

Pirmasis skaitinys Įst 18, 15–20

Išugdysiu pranašą ir įdėsiu savo žodžius į jo lūpas

Skaitinys iš Pakartoto Įstatymo knygos.

Mozė bylojo tautai:

„Viešpats, tavo Dievas, išugdys tau pranašą, kaip mane, iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti. Kaip Viešpaties, savo Dievo, prašei sueigos dieną prie Horebo, sakydamas: ‘Neleisk man ilgiau klausytis Viešpaties, mano Dievo, balso ar vėl kada nors regėti šią baisią ugnį, kad nenumirčiau!’

Tada Viešpats man atsakė: ‘Taip kalbėdami, jie gerai daro. Išugdysiu jiems pranašą, kaip tave, iš jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo lūpas. Jis pasakys jiems visa, ką aš jam būsiu įsakęs.

Jei kas nors neklausys žodžių, kuriuos pranašas kalbės mano vardu, aš pats pašauksiu jį už tai atsakyti. O pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar pranašas, kalbantis kitų dievų vardu, – tas pranašas turi mirti’.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 94 (95), 1–2. 6–7. 8–9 (P.: 8)

P. O kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja:
„Nebūkite kietaširdžiai.“

Ateikite, džiaugsmingai Viešpačiui giedokim, *
šaukime iš džiaugsmo, mūsų išganymo uolai!
Dėkodami eikime į jo Artumą, *
džiaugsmingai traukime šlovinimo giesmes! – P.

Ateikime jo pagarbinti ir pulkime kniūbsti, *
klaupkimės prieš Viešpatį, mūsų Kūrėją!
Juk jis – mūsų Dievas, † 
o mes – tauta, kurią jisai gano, *
kaimenė, kurią jis veda. – P.

O, kad išgirstumėte šiandien, ką jis byloja: †
„Nebūkite kietaširdžiai, kaip prie Meribos, *
kaip dykumoje Masos dieną,
gundė mane ten jūsų senoliai, – *
jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus.“ – P.

Antrasis skaitinys 1 Kor 7, 32–35

Nesusituokę rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdami būti šventi

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams.

Broliai ir seserys!

Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių.

Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalijęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia. O ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui.

Aš tai kalbu jūsų pačių labui, ne norėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškomo atsidavimo Viešpačiui.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Mt 4, 16

P. Aleliuja. – Tamsybėje tūnanti tauta
išvydo skaisčią šviesą,
gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje
užtekėjo šviesybė. – P. Aleliuja.

Evangelija Mk 1, 21–28

Jis mokė kaip turintis galią

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.

Kafarnaumo mieste, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“

Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.

Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 383