III EILINIS SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 446)

Pirmasis skaitinys Jon 3, 1–5. 10

Nineviečiai nusigręžė nuo savo nedorų kelių

Skaitinys iš pranašo Jonos knygos.

Atėjo Jonai Viešpaties žodis: „Kelkis ir eik į Ninevę, tą didį miestą, ir paskelbk jam, ką aš tau sakau.“ Paklusdamas Viešpaties žodžiui, Jona pakilo ir nuvyko į Ninevę.

O Ninevė buvo labai didelis miestas, – jį pereiti reikėjo trijų dienų. Jona pradėjo kelionę per miestą. Eidamas pirmos dienos kelią, jis skelbė: „Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sunaikinta!“

Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei maži, apsivilko ašutine.

Kai Dievas pamatė, ką jie padarė ir kaip jie nusigręžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir nenubaudė nelaime, kuria buvo jiems grasinęs. To jis nebepadarė.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 24 (25), 4–5ab. 6–7bc. 8–9 (P.: 4a)

P. Parodyk, Viešpatie, man savo kelią.

Parodyk, Viešpatie, man savo kelią, *
mokyk mane takais tavo eiti.
Vesk savo tiesa, tu mane mokyk, *
nes esi Dievas, Gelbėtojas mano. – P.

Viešpatie, neužmiršk gailestingumo †
ir ištikimosios savo meilės, – *
jie taip seni kaip laikas. 
Savo ištikima meile dėl savo gerumo, *
Viešpatie, mane atsiminki! – P.

Viešpats yra teisus ir geras, *
todėl jis klystantiems kelią parodo.
Veda kukliuosius takais teisingais *
ir moko juos savo kelio. – P.

Antrasis skaitinys 1 Kor 7, 29–31

Šio pasaulio pavidalas praeina

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams.

Sakau jums, broliai ir seserys, laikas trumpas!

Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, kaip neužsiėmę.

Nes šio pasaulio pavidalas praeina.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Mk 1, 15

P. Aleliuja. – Prisiartino Dievo Karalystė;
atsiverskite ir tikėkite Evangelija! –
P. Aleliuja.

Evangelija Mk 1, 14–20

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Gerąją Dievo Naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo Karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.

Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 381