Velykų aštuntoji diena 

II VELYKŲ SEKMADIENIS,
arba Dievo Gailestingumo (B/_ABC) (p. 414)

Pirmasis skaitinys Apd 4, 32–35 

Viena širdis ir viena siela 

Skaitinys iš Apaštalų darbų. 

Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa. 

Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo. 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 117 (118), 2–4. 16ab–18. 22–24 (P.: 1) 

P. Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras,
per amžius tveria ištikimoji jo meilė. 

Arba: Aleliuja. 

Tegu Izraelis byloja: *
„Amžina ištikimoji jo meilė.“ 
Aarono namai tekartoja: *
„Amžina ištikimoji jo meilė.“ 
Tesako visi, kas pagarbiai Viešpaties bijo: *
„Amžina ištikimoji jo meilė.“ – P.  

Išaukštinta Viešpaties dešinioji! *
Viešpaties dešinė mums pergalę davė!“ 
Nemirsiu aš, o gyvensiu *
ir skelbsiu Viešpaties darbus. 
Nors Viešpats skaudžiai mane plakė, *
bet mirčiai neleido pagrobti. – P.  

Akmuo, kurį statytojai atmetė, *
kertiniu akmeniu tapo. 
Taip Viešpaties yra padaryta, – *
mums tai reginys nuostabiausias! 
Viešpats šią dieną mums davė, – *
linksminkimės, džiugesį skleiskim. – P.  

Antrasis skaitinys 1 Jn 5, 1–6 

Kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Jono
pirmojo laiško. 

Mylimieji! 

Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome. Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkūs. 

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?! 

Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Jn 20, 29 

P. Aleliuja. – Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei, –
sako Viešpats. –
Palaiminti, kurie tiki nematę! – P. Aleliuja. 

Evangelija Jn 20, 19–31 

Po aštuonių dienų atėjo Jėzus 

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. 

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos.“ 

Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ 

O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu.“ 

Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis.“ 

Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“! 

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ 

Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 351