I ADVENTO SEKMADIENIS (B/_ABC) (p. 353) 

Pirmasis skaitinys Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 2b–7 

O, kad perplėštum dangus ir nužengtum! 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. 

Tu, Viešpatie, – mūsų tėvas, – „Mūsų Atpirkėju“ esi pavadintas amžiams. Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavųjų kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti? Sugrįžk dėlei savųjų tarnų, dėl genčių – tavos nuosavybės. 

O, kad perplėštum dangus ir nužengtum, – kalnai prieš tave sudrebėtų! 

Tu nužengei, ir kalnai drebėjo prieš tave. 

Nuo amžių nėra niekas patyręs, – ausis negirdėjo, akis neregėjo, kad be tavęs būtų kitas Dievas, darantis tokius darbus tiems, kurie juo pasitiki. O, kad sutiktumei mus, vykdančius teisumą, o, kad neužmirštume mes tavęs savo keliuose! 

Štai tu pyksti, o mes esame nuodėmingi, – visi mes tapome lyg nešvarūs, mūsų teisūs darbai tarsi suteršti skudurai. Nuvytome mes visi kaip lapai, ir mūsų blogi darbai tartum vėjas mus neša. 

Nėra kas šauktųsi tavojo vardo, kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis. Tu paslėpei savąjį veidą nuo mūsų ir mus atidavei mūsų blogiesiems darbams į rankas. O vis dėlto, Viešpatie, tu – mūsų tėvas. Esame mes molis, o tu – mūsų puodžius: visi mes esame tavųjų rankų darbas. 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 79 (80), 2ac ir 3b. 15–16. 18–19 (P.: 4)

P. Dieve, pastatyk mus vėl ant kojų!
Tešviečia mums veidas tavasis,
ir mes išgelbėti būsim!

Atgręžk savo ausį, Ganytojau Izraelio! *
Tu, kuris sėdi soste ant kerubų, sušviski.
Parodyk savo galybę, *
ateik mūsų gelbėt! – P. 

Atsigręžk vėl į mus, Galybių Dieve! †
Pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki, *
tuo vynmedžiu tu pasirūpink. 
Ateik ir globok, ką tavo dešinė pasodino, *
jauną kamieną, kurį išauginai sau tokį stiprų. – P. 

Suteik pagalbą vyrui savo dešiniosios – *
žmogaus sūnui, kurį išauginai sau tokį stiprų!
Tada mes nuo tavęs daugiau nesitrauksim, *
laikyk mus gyvus, kad šlovintume tavo vardą! – P. 

Antrasis skaitinys 1 Kor 1, 3–8 

Mes laukiame, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams. 

Broliai ir seserys!

Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! 

Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę. Per jį jūs praturtėjote visa kuo – visokiu žodžiu ir pažinimu – ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. Todėl jums, laukiantiems mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos. Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dienai. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Ps 84 (85), 8 

P. Aleliuja. – Viešpatie, parodyk mums savo ištikimąją meilę
ir mus išgelbėk! – P. Aleliuja. 

Evangelija Mk 13, 33–37 

Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas 

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: 

„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 

Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių. 

Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 311