SEKMINĖS
Šventosios Dvasios Atsiuntimas (ABC/_ABC) (p. 255)

VIGILIJOS MIŠIOS [ilgesnioji forma]

Šie skaitiniai imami šeštadienio vakaro Mišiose prieš arba po I-osios Sekminių Vakarinės.

Bažnyčiose, kur Sekminių vigilijos Mišios aukojamos ilgesniąja forma, skaitiniai su savomis psalmėmis skaitomi taip:

Pirmasis skaitinys Pr 11, 1–9

Jis vadinamas Babeliu,
nes ten Viešpats sumaišė žmonių kalbą

Skaitinys iš Pradžios knygos.

Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Kai žmonės kėlėsi iš rytų, jie rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė.

Vieni kitiems sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime.“ – Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių – bitumą. „Eime – jie sakė, – pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės veidą.“

O Viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir Viešpats tarė: „Štai! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai yra tik jų užsimanymų pradžia! Ką tik jie užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam!“

Taip tat Viešpats išsklaidė juos iš ten visur po žemės veidą, ir jie metė statę miestą. Todėl jis buvo pavadintas Babeliu, nes ten Viešpats sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten Viešpats išsklaidė juos po visą žemės veidą.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 32 (33), 10–11. 12–13.
14–15 (P.: plg.12b)

P. Laiminga tauta, kurią Viešpats paveldu sau išsirinko.

Viešpats tautų užmačias vėjais paleidžia, *
jų sumanymus niekais paverčia.
Viešpaties užmojis tveria per amžius, *
jo širdies godos eina iš kartos į kartą. – P.

Laiminga tauta, kurios Dievas yra Viešpats, *
tauta, kurią jis paveldu sau išsirinko.
Viešpats žvelgia iš aukštybių, – *
jis mato visą žmoniją. – P.

Iš savojo sosto, kur viešpatauja, *
stebi visus, gyvenančius žemėj –
tasai, kuris sukūrė jų širdis *
ir tiria visus jųjų darbus. – P.

Antrasis skaitinys Iš 19, 3–8a. 16–20b

Viešpats buvo nužengęs ant Sinajaus kalno
visos tautos akivaizdon

Skaitinys iš Išėjimo knygos.

Anomis dienomis Mozė užkopė pas Dievą. Viešpats pašaukė Mozę nuo kalno, tardamas: „Taip kalbėsi Jokūbo namams, ir paskelbsi Izraelio vaikams:

‘Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jus ant erelio sparnų ir pas save jus atsivedžiau. O dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta.’ Šiuos žodžius turi pasakyti izraeliečiams.“

Mozė nuėjo, sušaukė visus tautos seniūnus ir perdavė jiems visus žodžius, kuriuos Viešpats buvo jam liepęs pasakyti. Žmonės, visi kaip vienas, atsakė: „Visa, ką Viešpats kalbėjo, mes darysime!“

Trečiąją dieną, auštant rytui, daužėsi perkūnas, švytavo žaibai ir tirštas debesis dengė kalną. Rago gaudesys buvo toks skardus, kad visi esantieji stovykloje žmonės drebėjo. Mozė išvedė žmones iš stovyklos Dievo pasitikti. Jie užėmė savo vietą kalno papėdėje.

Dabar visas Sinajaus kalnas buvo dūmuose, nes Viešpats buvo nužengęs ant jo ugnyje. Nuo jo kilo dūmai tarsi iš krosnies, o visas kalnas baisiai drebėjo. Rago gaudesys darėsi vis skardesnis. Mozei kalbant, Dievas atsakė jam perkūno griausmu. Kai Viešpats nužengė ant Sinajaus kalno, ant kalno viršūnės, jis pašaukė Mozę pas save ant kalno viršūnės.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56 (P.: 52b)

P. Didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius!

Pašlovintas esi, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve, *
didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius! – P.

Šlovinamas tavo garbingas, šventas vardas, *
didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius! – P.

Šlovinamas esi savo šventoje garbės Šventykloj, *
didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius! – P.

Šlovinamas esi savo Karalystės soste, *
didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius! – P.

Šlovinamas esi, kuris žvilgsniu gelmes matuoji †
nuo savo sosto virš kerubų, *
didžiai vertas garbės ir šlovės per amžius! – P.

Šlovinamas esi, dangaus skliauto aukštybėj, *
aukštinamas ir garbinamas per amžius! – P.

Arba: Ps 18 B (19 B), 8. 9. 10. 11. (P.: Jn 6, 68c)

P. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.

Viešpaties Mokymas – tobulas: *
jis atnaujina gyvastį;
Viešpaties įsakai teisingi – *
jie paprastus žmones padaro išminčiais. – P.

Viešpaties įstatai teisūs – *
jie džiugina širdį;
Viešpaties įsakymas aiškus – *
akims jis duoda šviesą. – P.

Tyra pagarbioji Dievo baimė – *
ji ištikima per amžius.
Tikri Viešpaties sprendimai, *
visi jie teisingi, – P.

brangintini labiau už auksą, net už rinktinį auksą, *
saldesni už medų – gryniausią korio medų. – P.

Trečiasis skaitinys Ez 37, 1–14

Sudžiūvę kaulai, jums aš įkvėpsiu gyvybės dvasią,
ir jūs atgysite

Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos.

Anomis dienomis Viešpaties ranka palietė mane. Jis išvedė mane Viešpaties dvasioje ir pastatė vidury slėnio, kuris buvo pilnas kaulų. Jis visur vedžiojo mane tarp jų, slėnyje jų buvo labai daug. Jie buvo baisiai sudžiūvę.

Jis man tarė: „Marusis, ar gali šitie kaulai atgyti?“ Atsakiau: „Viešpatie Dieve, tik tu žinai.“

Tuomet jis man tarė: „Pranašauk šitiems kaulams, sakyk jiems: ‘Sausieji kaulai, klausykitės Viešpaties žodžio! Taip kalbėjo Viešpats Dievas šitiems kaulams: tikėkite manimi, aš įkvėpsiu jums dvasią, ir jūs atgysite. Duosiu jums sausgysles, uždėsiu ant jūsų raumenis, aptrauksiu jus oda, suteiksiu jums alsavimą, ir atgysite.Tuomet žinosite, kad aš esu Viešpats’.“

Pranašavau, kaip man buvo liepta. Ir, man bepranašaujant, staiga pasigirdo triukšmas – barškėjimas: kaulai rinkosi, kaulas prie savo kaulo. Įsižiūrėjau, ir tikėkit manimi, ant jų buvo sausgyslės, raumenys buvo užaugę ir oda buvo juos apdengusi, bet dvasios juose nebuvo.

Tuomet jis man tarė: „Pranašauk dvasiai, pranašauk, marusis, ir jai sakyk: ‘Taip kalbėjo Viešpats Dievas. Ateik, dvasia, iš keturių vėjų ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų’.“

Pranašavau, kaip man buvo liepta. Ir įėjo į juos dvasia, – jie atgijo, pakilo ant kojų nepaprastai didelė minia.

Jis kreipėsi į mane: „Marusis, šie kaulai yra visi Izraelio namai. Štai! Jie sako: ‘Sudžiūvo mūsų kaulai, nebėra mums vilties. Esame žuvę!’ Todėl pranašauk jiems ir sakyk: ‘Taip kalbėjo Viešpats Dievas. Tikėkite manimi, atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų, mano tauta, ir parvesiu į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš Viešpats, kai atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jus iš jūsų kapų, manoji tauta! Duosiu jums savo dvasią, kad atgytumėte, parvesiu jus į jūsų žemę, kad žinotumėte, jog aš, Viešpats, tai pasakiau ir padariau, – tai Viešpaties žodis’.“

Girdėjome Dievo žodį.

Atliepiamoji psalmė Ps 106 (107), 2–3. 4–5. 6–7. 8–9 (P.: 1)

P. Dėkokite Viešpačiui,
nes amžina ištikimoji jo meilė.

Arba: Aleliuja.

Taip tesako Viešpaties atpirktieji, *
kuriuos jis atpirko iš priešų jungo,
iš svetimų šalių surinko – *
iš Rytų ir Vakarų, iš Pietų ir Šiaurės. – P.

Vieni klajojo po dykumą ir po tyrus, – *
miesto, kuriame įsikurti galėtų, neradę.
Alkani ir ištroškę, *
tik gyvastį jie nešiojo. – P.

Vargų iškankinti, Viešpaties šaukės, *
ir jis iš sielvartų juos išvadavo.
Keliu tiesiuoju juos vedė, *
kol pasiekė gyvenamą miestą. – P.

Tedėkoja Viešpačiui už jo gerumą, *
už nuostabius darbus žmonijai,
nes jis pagirdė ištroškusias širdis, *
alkstančius pripildė gėrybių. – P.

Ketvirtasis skaitinys Jl 3, 1–5

Ant savo tarnų ir tarnaičių išliesiu savo dvasios

Skaitinys iš pranašo Joelio knygos.

Štai ką Viešpats sako:

„Išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos, – jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, jūsų seni žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus. Net ant vergų – vyrų ir moterų – tomis dienomis išliesiu savo dvasią.

Parodysiu ženklų danguose ir žemėje: kraują, ugnį ir dūmų stulpus. Saulė bus paversta tamsa ir mėnulis krauju prieš ateinant didingai ir baisiajai Viešpaties dienai.

Tuomet, kas tik šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas, nes Ziono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip Viešpats kalbėjo. Tarp išlikusiųjų bus Viešpaties šaukiamieji.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 103 (104), 1–2a. 24 ir 35c. 27–28.
29bc–30 (P.: plg. 30)

P. Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.

Arba: Aleliuja.

Šlovink Viešpatį, mano siela! *
Viešpatie, mano Dieve, esi be galo didis!
Apsigaubęs garbe ir didybe, *
apsisiautęs šviesa lyg apsiaustu. – P.

Viešpatie, kokia tavo kūrinių įvairovė! *
Kaip išmintingai visus juos sukūrei!
Tavo kūrinių pripildyta žemė. *
Garbink Viešpatį, mano siela! – P.

Visi iš tavęs jie laukia peno, *
kad duotumei, metui atėjus.
Tu duodi jiems, o jie viską ima, *
kai ištiesi ranką – jie sotūs gėrybėm. – P.

Jei alsavimą atimi, jie miršta *
ir sugrįžta į dulkes.
Kai atsiunti savo dvasią, jie vėl atgyja, – *
taip tu atnaujini žemės veidą. – P.

Penktasis skaitinys Rom 8, 22–27

Dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais.

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams.

Broliai ir seserys!

Mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime Dvasios pradmenis, – ir mes dejuojame, laukdami įvaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai.

O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais maldavimais. Širdžių Tyrėjas žino Dvasios troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją

P. Aleliuja. – Ateik, Šventoji Dvasia,
pripildyk savo tikinčiųjų širdis
ir įžiebk jose savo meilės ugnį. – P. Aleliuja.

Evangelija Jn 7, 37–39

Plūs gyvojo vandens srovės

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė:

„Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės.“

Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas.

Tai Viešpaties žodis.


[Senosios ABC papildymas]