Gruodžio 25 d.

KRISTAUS GIMIMAS (_ABC) (p. 92)

RYTO MIŠIOS

Pirmasis skaitinys Iz 62, 11–12

Štai tavo Gelbėtojas ateina
Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Štai Viešpats paskelbė iki pat žemės pakraščių:

„Sakykite Ziono dukrai: ‘Štai tavo Gelbėtojas ateina!’ Štai jo atlygis drauge su juo, jo atpildas pirma jo. Jie bus vadinami ‘Šventąja tauta’, Viešpaties atpirktaisiais, o tu vadinsies ‘Lankoma’, ‘Neužmirštasis miestas’.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 96 (97), 1 ir 6. 11–12

P. Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.

Viešpats yra Karalius! Tedžiūgauja žemė, *
tekrykštauja ir tolimosios salos!
Dangūs skelbia jo teisumą, *
ir visos tautos regi jo garbę. – P.

Šviesa spindi teisiajam, *
džiaugsmas – visiems tyraširdžiams.
Džiaukitės Viešpatyje, teisieji, *
dėkokite jo šventajam vardui! – P.

Antrasis skaitinys Tit 3, 4–7

Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško Titui.

Mylimasis! Kai pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangeliją Lk 2, 14

P. Aleliuja. – Garbė Dievui aukštybėse,
o žemėje ramybė
jo mylimiems žmonėms. – P. Aleliuja.

Evangelija Lk 2, 15–20

Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį
Iš šventosios Evangelijos pagal Luką.

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė.“ Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį.

O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.

Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta.

Tai Viešpaties žodis.

Sena ABC, p. 56