Sausio 1 d.
Aštuntoji Kalėdų diena

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA (_ABC) (p. 102)

Pirmasis skaitinys Sk 6, 22–27

Jie tars mano vardą izraeliečiams, ir aš juos palaiminsiu

Skaitinys iš Skaičių knygos.

Viešpats kalbėjo Mozei tardamas: „Kalbėk Aaronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: ‘Taip laiminsite izraeliečius. Sakykite jiems:

Viešpats telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia Viešpats šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas! Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!’

Taip jie tars mano vardą izraeliečiams, ir aš juos palaiminsiu.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 66 (67), 2–3. 5. 6 ir 8 (P.: 2a)

P. Tebūna Dievas mums maloningas,
mus tepalaimina.

Tebūna Dievas mums maloningas, mus tepalaimina, *
mums tešviečia jo veidas;
tegu tavo kelią žemė pažįsta, *
o visos tautos – tavo išganymą. – P.

Džiūgaus ir krykštaus žmonės iš džiaugsmo, †
nes tu tautas valdai teisingai, – *
žemėje tu vesi žmones. – P.

Dieve, tave tegarbina tautos, – *
visos tautos tave tešlovina!
Telaimina mus Dievas, *
tebijo pagarbiai jo visa žemė. – P.

Antrasis skaitinys Gal 4, 4–7

Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško galatams.

Broliai ir seserys!

Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų Įstatymui, kad atpirktų esančius Įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis; o jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangeliją Žyd 1, 1–2

P. Aleliuja. – Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje
Dievas yra kalbėjęs
mūsų protėviams per pranašus,
o dabar dienų pabaigoje jis prabilo
į mus per Sūnų. – P. Aleliuja.

Evangelija Lk 2, 16–21

Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį...
Po aštuonių dienų jam buvo duotas Jėzaus vardas

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką.

Anuo metu piemenys atsiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta.

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 69