Sekmadienis Kristaus Gimimo oktavoje
(arba gruodžio 30 d.)

ŠVENTOJI ŠEIMA:
JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS (A/_ABC) (p. 98)

Pirmasis skaitinys Sir 3, 2–6. 12–14

Kas Viešpaties bijo – gimdytojus gerbia
Skaitinys iš Siracido knygos.

Viešpats pagerbia tėvą per jo vaikus
ir patvirtina motinos teises į jos sūnus.
Kas gerbia savo tėvą, atsilygina už nuodėmes;
kas gerbia savo motiną, kraunasi lobį.
Kas gerbia savo tėvą, džiaugsis savo vaikais,
ir kai melsis, jis bus išklausytas.
Kas gerbia tėvą, ilgai gyvens;
paklūsta Viešpačiui, kas neša paguodą savo motinai.

Mano vaike, rūpinkis savo tėvu jo senatvėje,
neužduok jam širdies per visą gyvenimą.
Net jeigu jam ir protas susilpnėtų, būk jam kantrus;
nepaniekink jo būdamas pilnas jėgų.
Juk gerumas tėvui nebus užmirštas, –
jis tarnaus tau kaip atnaša už nuodėmę –
įleis išliekančią šaknį.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 127 (128), 1–2. 3. 4–5 (P.: plg. 1)

P. Laimingi, kurie pagarbiai Viešpaties bijo
ir laikosi jo kelio!

Laimingas, kuris pagarbiai Viešpaties bijo *
ir laikosi jo kelio!
Savo triūso vaisiais maitinsies, *
laimę ir sėkmę patirsi. – P.

Tavo žmona bus kaip vynmedis vaisingas, *
namų židinyje sulapojęs,
o vaikai – lyg vynmedžio atžalos *
aplink tavo stalą. – P.

Taip bus palaimintas vyras, *
kuris pagarbiai Viešpaties bijo.
Telaimina Viešpats tave iš Ziono! †
Jeruzalės klestėjimą patirki *
kiekvieną savo gyvenimo dieną. – P.

Antrasis skaitinys Kol 3, 12–21

Šeimos gyvenimas Viešpatyje
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško kolosiečiams.

Broliai ir seserys!

Jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename Kūne. Būkite dėkingi!

Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.

Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klusnumas patinka Viešpačiui. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangeliją Kol 3, 15a. 16a

P. Aleliuja. – Jūsų širdyse
teviešpatauja Kristaus ramybė.
Kristaus žodis
tegyvuoja jumyse vaisingai. – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 2, 13–15. 19–23

Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą
Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Išminčiams iškeliavus, štai pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti.“ Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų.

Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės.“ Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę.

Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai: Jį vadins Nazarėnu.

Tai Viešpaties žodis.

Sena ABC, p. 59