KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (A/_ABC) (p. 213)

Pirmasis skaitinys Apd 1, 1–11

Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn

Skaitinys iš Apaštalų darbų.

Pirmojoje knygoje, Teofili, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamas ir aiškindamas apie Dievo Karalystę.

Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia.“

Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių.“

Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 46 (47), 2–3. 6–7. 8–9. (P.: 6)

P. Dievas žengia, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiems,
Viešpats, lydimas ragų gaudimo.

Arba: Aleliuja.

Plokite iš džiaugsmo, visos tautos, *
džiaugsmo valiavimais šlovinkit Dievą!
Viešpats, Aukščiausiasis, pagarbų šiurpą kelia, *
jis didis visos žemės Karalius. – P.

Dievas žengia, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiems,*
Viešpats, lydimas ragų gaudimo.
Giedokite šlovinimo giesmes Dievui, *
giedokite šlovinimo giesmes!
Giedokite šlovinimo giesmes mūsų Karaliui, *
giedokite šlovinimo giesmes! – P.

Juk Dievas – visos žemės Karalius, *
giedokite jam šlovinimo himną!
Dievas visoms tautoms viešpatauja, *
Dievas sėdi savo šventajame soste. – P.

Antrasis skaitinys Ef 1, 17–23

Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško efeziečiams.

Broliai ir seserys!

Meldžiu, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti; kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybes, viešpatystes ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame, ir visa jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų Galva Bažnyčios, kuri yra jo Kūnas, pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Mt 28, 19a. 20b

P. Aleliuja. – Eikite ir padarykite mano mokiniais
visų tautų žmones, – sako Viešpats. –
Aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos. – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 28, 16–20

Man duota visa valdžia danguje ir žemėje

Šventosios Evangelijos pagal Matą
pabaiga.

Anuo metu vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.

Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 192