XXXIV eilinis sekmadienis

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS
Kristus Karalius (A/_ABC) (p. 332)

Pirmasis skaitinys Ez 34, 11–12. 15–17

Jūs mano kaimenė, aš spręsiu bylą tarp avies ir avies 

Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. 

Štai ką sako Viešpats Dievas: 

„Štai! Aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu. Kaip piemuo rūpinasi savo kaimene, kai jo kaimenės avys yra išblaškytos, taip ir aš rūpinsiuosi savo avimis. Išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur jos debesų ir tamsybės dieną buvo išblaškytos. 

Aš pats ganysiu savo kaimenę, aš pats jas ilsinsiu, – tai Viešpaties Dievo žodis. Suieškosiu paklydusias, žūstančias grąžinsiu, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas, bet riebias ir stiprias sunaikinsiu. Ganysiu jas teisingumu!“ 

O jums, mano kaimene, kalbėjo Viešpats Dievas: „Spręsiu bylą tarp avies ir avies, tarp avinų ir ožių.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 22 (23), 1– 2a. 2b–3. 5. 6 (P.: 1)

P. Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga. 

Viešpats – Ganytojas mano: †
man nieko nestinga. *
Žaliose lankose mane paguldo. – P. 

Prie ramių tvenkinių mane gano. * 
Jis atgaivina mano gyvybę, 
teisumo takais mane veda, * 
kaip ir dera jo vardui. – P. 

Tu padengi man stalą *
mano priešų matomoj vietoj,
dosniai patepi man galvą aliejais, *
pripili sklidiną taurę! – P. 

Tavo gerumas ir ištikimoji meilė †
lydės kiekvieną mano gyvenimo dieną. *
Viešpaties Namuose visados aš gyvensiu. – P. 

Antrasis skaitinys 1 Kor 15, 20–26. 28

Jis perduos Karalystę Dievui Tėvui,
kad Dievas būtų viskas visame kame 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmgimis. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos Karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas. 

Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Mk 11, 10

P. Aleliuja. – Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo
Dovydo Karalystei! – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 25, 31–46

Jis atsisės savo garbės soste ir perskirs juos 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje. 

Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą Karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane.’ 

Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ 

Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.’ 

Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas – neaprengėte, ligonis ir kalinys – ir jūs manęs neaplankėte.’ 

Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’ 

Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte.’ 

Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 305