Sekmadienis po sausio 6 d.

KRISTAUS KRIKŠTAS (A/_ABC) (p. 112)

Pirmasis skaitinys Iz 42, 1–4. 6–7

Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Štai ką sako Viešpats:

„Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą. Ne šauksmu ar pakeltu balsu, – gatvėje nesigirdės jo balso. Net palaužtos nendrės nelauš nei blėstančio dagčio negesins. Jis tikrą neš teisingumą. Nepails ir nevilčiai nepasiduos, teisingumą kurdamas žemėje. Jo mokymo lauks tolimosios salos.“

„Aš, Viešpats, pašaukiau tave teisumo pergalei, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau tave ir padariau tave Tautos sandora, Tautų šviesa, kad neregių akis atvertum, belaisvius iš kalėjimo išvestum, sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 28 (29), 1a ir 2. 3ac–4. 3b ir 9b–10
(P.: 11b)

P. Telaimina Viešpats savo tautą ramybe.

Garbinkite Viešpatį, jūs, dangiškieji, *
garsinkit Viešpaties vardą garbingą, *
šlovinkite Viešpatį didžiai šventą! – P.

Viešpaties balsas virš vandenynų, – *
Viešpats viršum vandenynų.
Galingas Viešpaties balsas, *
Viešpaties balsas kupinas didybės. – P.

Dievas didingai griaudžia griaustiniais, *
„Šlovė!“ – jo Šventykloj visi jam šaukia.
Savo soste virš tvano, – *
Viešpats amžinai karaliauja. – P.

Antrasis skaitinys Apd 10, 34–38

Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia

Skaitinys iš Apaštalų darbų.

Anomis dienomis, atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena.

Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė Gerąją taikos Naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos, po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo.“

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Plg. Mk 9, 7

P. Aleliuja. – Atsivėrė dangus,
ir nuskambėjo Tėvo balsas:
„Šitas mano mylimasis Sūnus.
Klausykite jo!“ – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 3, 13–17

Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiančią jo

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“

Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui.“ Tada Jonas sutiko.

Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 78