XXXII EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 324)

Pirmasis skaitinys Išm 6, 12–16

Išmintis surandama tų, kurie jos ieško 

Skaitinys iš Išminties knygos. 

Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis, 
lengvai pastebima tų, kurie ją myli, 
ir surandama tų, kurie jos ieško. 
Ji skuba atskleisti save tiems, kurie jos trokšta. 

Kas anksti keliasi jos ieškoti, tas nepavargs, 
nes ras ją sėdinčią prie savo durų. 
Apie ją mąstyti yra protingiausia, – 
kas dėl jos budi, greitai bus be rūpesčio. 

Juk ji pati eina ieškoti tų, kurie jos verti,
geraširdiškai jiems pasirodo jų takuose
ir pasitinka juos prie kiekvieno jų užmojo. 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 62 (63), 2. 3–4. 5–6. 7–8 (P.: 2b)

P. Ilgisi tavęs mano gyvastis, Viešpatie, mano Dieve! 

Dieve, tu esi mano Dievas, *
tavęs aš ieškau, –
ilgis tavęs mano gyvastis, †
trokšta tavęs ir mano kūnas, – *
kaip sausa, pavargus ir perdžiūvus žemė. – P. 

Leisk šventovėje tavimi man gėrėtis; *
leisk regėti tavo galybę ir garbę!
Tavo ištikimoji meilė už gyvastį man brangesnė, *
mano lūpos skelbia tavo šlovę. – P. 

Šlovinsiu tave, kol gyvensiu; *
tiesiu rankas į tave, šauksiuosi tavojo vardo.
Sotus aš būsiu lyg po turtingų vaišių, *
šlovinimo giesmes džiaugsmingai giedosiu. – P. 

Atsimenu tave gulėdamas guoly, *
mąstau per kiaurą naktį,
kad tu mano pagalba, *
tavo sparnų pavėsy krykštauju iš džiaugsmo. – P. 

Antrasis skaitinys Ilgoji forma 1 Tes 4, 13–18
Trumpoji forma 1 Tes 4, 13–14

Dievas tuos, kurie užmigo, susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško tesalonikiečiams. 

Mes norime, broliai ir seserys, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo. 

 

Ir tatai jums sakome Viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. 

O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais. 

 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Plg. Mt 24, 42a. 44

P. Aleliuja. – Budėkite ir būkite pasirengę,
nes nežinote, kurią valandą
ateis Žmogaus Sūnus. – P. Aleliuja. 

Evangelija Mt 25, 1–13

Štai jaunikis! Išeikite pasitikti! 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: 

„Su Dangaus Karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. 

Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.’ 

Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ 

Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 298