XXXI EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 321)

Pirmasis skaitinys Mal 1, 14b – 2, 2b. 8–10

Jūs nuklydote nuo to kelio
ir suvedžiojote daugelį savo mokymu 

Skaitinys iš pranašo Malachijo knygos. 

„Aš esu didis Karalius, – kalbėjo Galybių Viešpats, – ir mano vardas įkvepia pagarbą tautoms. 

O dabar, kunigai, šis įsakymas yra jums. Jei neklausysite ir nepaimsite į širdį, kad reikia gerbti mano vardą, – kalbėjo Galybių Viešpats, – prakeiksiu jus. 

Jūs nuklydote nuo to kelio, suvedžiojote daugelį savo mokymu, sulaužėte Levio sandorą, – kalbėjo Galybių Viešpats. – Todėl aš savo ruožtu paniekinsiu ir pažeminsiu jus visos tautos akyse dėl to, kad nesilaikėte mano kelių ir šališkai elgėtės mokydami. 

Argi ne vieną mes visi turime tėvą? Argi ne tas pats vienas Dievas mus sukūrė? Tai kodėl neištikimai elgiamės vienas su kitu, paniekindami mūsų protėvių sandorą?“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 130 (131), 1. 2. 3

P. Viešpatie, saugok ramybėje mano sielą. 

Viešpatie, mano širdis neišpuikus, *
neišdidus mano žvilgsnis.
Nesivaikau didžių dalykų *
nei to, kas pranoksta mano suvokimą. – P. 

Netgi patenkintas esu ir nurimęs, – †
kaip vaikas ramus ant motinos kelių, *
taip rami širdis mano krūtinėj. – P. 

Pasitikėk Viešpačiu, Izraeli, *
dabar ir per amžius! – P. 

Antrasis skaitinys 1 Tes 2, 7b–9, 13

Mes trokštame pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangelija,
bet ir savo gyvybe 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško tesalonikiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Mes jums buvome švelnūs tarsi motina, globojanti savo kūdikius. Taip jus mylėdami, troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangelija, bet ir savo gyvybe, nes tapote mums be galo brangūs. Jūs, broliai ir seserys, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas: dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume nė vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją. 

Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Mt 23, 9a. 10b

P. Aleliuja. – Jūs turite vienintelį Tėvą danguje.
Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. –
P. Aleliuja. 

Evangelija Mt 23, 1–12

Jie kalba, bet nedaro 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius:

„Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos ‘rabi’. 

O jūs nesivadinkite ‘rabi’, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savų jų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus.

Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 295