XXX EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 319)

Pirmasis skaitinys Iš 22, 20–26

Jei skriaustumėt našlę ar našlaitį,
užkiltų ant jūsų mano rūstybė 

Skaitinys iš Išėjimo knygos. 

Štai ką sako Viešpats: 

„Nevarginsi ir nekamuosi ateivio, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje. 

Neskriausite našlės ar našlaičio. Jei tu juos nuskriaustum, kai tik jie manęs šauksis, aš tikrai išgirsiu jų šauksmą. Degsiu pykčiu ir išžudysiu jus kalaviju. Jūsų žmonos taps našlėmis, o jūsų vaikai našlaičiais. 

Kai skolinsi mano žmonėms, savo vargšams, nesielgsi su jais kaip skolintojas, nereikalausi iš jų palūkanų. Jei paimtumei savo kaimyno apdarą kaip užstatą, turi jį sugrąžinti jam prieš saulei nusileidžiant, nes šis apdaras yra jo vienintelė antklodė apsikloti. Kuo gi jis užsiklos eidamas miegoti? Todėl kai jis manęs šauksis, išgirsiu, nes aš gailestingas.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 17 (18), 2–3a. 3bc–4. 47 ir 51 ab (P.: 2)

P. Myliu tave, Viešpatie, mano stiprybe! 

„Myliu tave, Viešpatie, mano stiprybe! †
Viešpatie, uola manoji, *
mano tvirtove, gelbėtojau mano! – P. 

Mano Dieve, prieglobsti mano, kur atrandu pastogę, *
mano skyde, mano išganymo jėga, mano tvirtove!“
Viešpaties šlovingojo šaukiausi *
ir buvau išgelbėtas nuo visų savo priešų. – P. 

Tegyvuoja Viešpats! †
Tebūna pašlovintas jis, uola manoji, *
išaukštintas Dievas, kuris mane išvadavo!
Tu pergales padovanoji savo karaliui, *
rodai ištikimą meilę savo pateptajam. – P.  

Antrasis skaitinys 1 Tes 1, 5c–10

Jūs atsivertėte nuo stabų, trokšdami tarnauti Dievui
ir laukti jo Sūnaus 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško tesalonikiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Juk žinote, kaip pas jus elgėmės jūsų pačių labui. Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir Viešpaties sekėjai, priėmę žodį didžiame suspaudime su Šventosios Dvasios džiaugsmu, bet ir tapote pavyzdžiu visiems Makedonijos bei Achajos tikintiesiems. 

Mat iš jūsų pasklidęs Viešpaties žodis pagarsėjo ne tik Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur, ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Žmonės pasakoja apie mus, kaip buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo Sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, mūsų gelbėtojo nuo ateisiančios rūstybės. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Jn 14, 23

P. Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, –
sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės;
ir mes pas jį ateisime. – P. Aleliuja. 

Evangelija Mt 22, 34–40

Mylėk Viešpatį, savo Dievą ir savo artimą, kaip save patį 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu fariziejai, girdėdami, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 

Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 293