XXIX EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 316)

Pirmasis skaitinys Iz 45, 1. 4–6

Aš Kyrą laikau už rankos, kad jam pajungčiau tautas 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. 

Taip kalba Viešpats Kyrui, savo pateptajam, kurį jis paėmė už dešinės rankos, kad pajungtų jam tautas ir karalius nuginkluotų, kad atvertų jam duris ir vartai liktų atsklęsti: 

„Dėl Jokūbo, savojo tarno, dėl Izraelio, savo išrinktojo, pašaukiau tave vardu, duodamas tau garbę, nors tu manęs ir nepažinojai. Aš esu Viešpats ir nėra kito, – be manęs, nėra Dievo! Aš – tas, kurs tave apginkluoju, nors tu manęs ir nepažįsti, kad nuo saulės tekėjimo iki jos laidos būtų žinoma, jog kito, be manęs, nėra. Aš esu Viešpats, ir nėra kito.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 95 (96), 1 ir 3. 4–5. 7–8. 9–10a ir c (P.: 7b)

P. Garbinkite Viešpaties galybę. 

Giedokite Viešpačiui naują giesmę, *
Viešpačiui giedok, visa žeme!
Jo garbę tautoms apsakykit, – *
visoms tautoms nuostabiuosius jo darbus! – P. 

Didis yra Viešpats, didžios šlovės jis vertas, – *
labiau už visus dievus keliantis pagarbų šiurpą.
Juk tik stabai – visi tautų dievaičiai, * 
o Viešpats dangų sukūrė. – P.

Šlovinkite Viešpatį, visų tautų šeimos, *
garbinkite Viešpaties galybę!
Atiduokite garbę Viešpaties vardui, *
atnaša nešini, į jo kiemus įženkit! – P. 

Pulkite kniūbsti prieš Viešpatį, šventą ir didingą; *
nuo jo Artumo tegul sudreba žemė!
Skelbkite visoms tautoms: „Viešpats yra Karalius!“ *
Tautas jis bešališkai teisia. – P. 

Antrasis skaitinys 1 Tes 1, 1–5b

Minime jūsų tikėjimą, meilę ir viltį 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško tesalonikiečiams. 

Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių Bažnyčiai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė! 

Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Mes žinome, Dievo numylėtieji broliai ir seserys, apie jūsų išrinkimą, nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su tvirtu įsitikinimu. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Fil 2, 15b–16a

P. Aleliuja. – Jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. –
P. Aleliuja. 

Evangelija Mt 22, 15–21

Atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ 

Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 

Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 

Jie atsakė: „Ciesoriaus.“ 

Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 290