XXVII EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 310)

Pirmasis skaitinys Iz 5, 1–7

Galybių Viešpaties vynuogynas – tai Izraelio namai 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. 

Tebūna man leista giedoti savo mylimajam mano meilės giesmę apie jo vynuogyną: 

Mano mylimasis turėjo vynuogyną derlingos kalvos atšlaitėse. Jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis ir apsodino rinktinėmis vynuogėmis. Viduryje pastatė bokštą sargui, įsirengė jame net vyno spaudyklą. Tada tikėjosi, kad jis augins vynuoges, bet priaugino rūgštuogių. 

Dabar tad, Jeruzalės gyventojai ir Judo vyrai, prašau jus spręsti mano ir mano vynuogyno bylą. Ką dar turėjau padaryti savo vynuogynui, ko aš jame nepadariau? Kodėl jis priaugino rūgštuogių, nors aš tikėjausi, kad jis ves vynuoges? Dabar jums pasakysiu, ką ketinu daryti su savo vynuogynu: išrausiu gyvatvorę, ir jis bus nuniokotas, nugriausiu sieną, ir jis bus ištryptas. Taip! Paversiu jį dykviete: nebus jis genimas nei purenamas, apžels erškėčiais ir usnimis. Debesims įsakysiu, kad nelietų ant jo lietaus. 

Galybių Viešpaties vynuogynas yra Izraelio namai, o daigai, kuriais jis gėrėjosi, yra Judo vyrai. Jis laukė teisingumo, ir štai kraujo liejimas! Jis laukė teisumo, ir štai klyksmas! 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 79 (80), 9 ir 12. 13–14. 15–16.
19–20 (P.: plg. Iz 5, 7a) 

P. Izraelio namai – tai Viešpaties vynuogynas.

Tu perkėlei vynmedį iš Egipto *
ir pasodinai jį, kitas tautas išvaręs. 
Išskėtė jis šakas ligi Jūros, *
o savo atžalas – ligi upės. – P.

Vynmedžio aptvarą kodėl nugriovei? *
Kiekvienas praeivis dabar jo vynuoges skina,
o šernai jį knisinėja *
ir laukiniai gyvuliai aplinkui ganos. – P.

Atsigręžk vėl į mus, Galybių Dieve! †
Pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki, *
tuo vynmedžiu tu pasirūpink.
Ateik ir globok, ką tavo dešinė pasodino, *
jauną kamieną, kurį išauginai sau tokį stiprų. – P.

Tada mes nuo tavęs daugiau nesitrauksim, *
laikyk mus gyvus, kad šlovintume tavo vardą!
O Viešpatie, Galybių Dieve, pastatyk mus ant kojų! †
Tešviečia mums veidas tavasis, *
ir mes išgelbėti būsim. – P. 

Antrasis skaitinys Fil 4, 6–9

Tai darykite, ir ramybės Dievas bus su jumis 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško filipiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. 

Pagaliau, broliai ir seserys, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Plg. Jn 15, 16

P. Aleliuja. – Aš jus išsirinkau iš pasaulio,
kad eitumėte, duotumėte
vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, –
sako Viešpats. – P. Aleliuja. 

Evangelija Mt 21, 33–43

Jis išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: 

„Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. 

Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano sūnaus’. 

Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą’. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ 

Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių.“ 

Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose: Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia. 

Todėl sakau jums: Dievo Karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 284