XXIII EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 298)

Pirmasis skaitinys Ez 33, 7–9

Jei tu neperspėtum nedorėlio,
tai aš iš tavęs pareikalaučiau ataskaitos už jo kraują 

Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. 

Štai ką sako Viešpats: 

„Tave, marusis, paskyriau Izraelio namų sargybiniu. Kada tik išgirsi iš mano lūpų žodį, perduosi jiems mano įspėjimą. Jei tariu nedorėliui: ‘Nedoras žmogau, tu turi mirti!’ – o tu nekalbėsi, kad įspėtumei nedorėlį mesti savo kelią, tas nedorėlis tikrai mirs dėl savo kaltės, tačiau jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankos. Bet jei tu įspėsi nedorėlį, kad jis grįžtų iš savo kelio, o jis negrįžtų, jis mirs dėl savo kaltės, o tu išgelbėsi sau gyvastį.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 94 (95), 1–2. 6–7. 8–9 (P.: 8) 

P. O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja:
„Nebūkite kietaširdžiai.“

Ateikite, džiaugsmingai Viešpačiui giedokim, *
šaukim iš džiaugsmo mūsų išganymo uolai!
Dėkodami eikime į jo Artumą, *
džiaugsmingai traukime šlovinimo giesmes! – P. 

Ateikime jo pagarbinti ir pulkime kniūbsti, *
klaupkimės prieš Viešpatį, mūsų Kūrėją!
Juk jis – mūsų Dievas, †
o mes – tauta, kurią jisai gano, *
kaimenė, kurią jis veda. – P.

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis byloja: †
„Nebūkite kietaširdžiai, kaip prie Meribos, *
kaip dykumoje Masos dieną,
gundė mane ten jūsų senoliai, – *
jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. – P. 

Antrasis skaitinys Rom 13, 8–10 

Meilė – įstatymo pilnatvė 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Niekam nebūkite ko nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti, gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją 2 Kor 5, 19 

P. Aleliuja. – Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį
ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. –
P. Aleliuja.

Evangelija Mt 18, 15–20 

Jeigu jis tavęs paklausys, tu būsi laimėjęs savo brolį 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: 

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk Bažnyčiai. O jei nepaklus nė Bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. 

Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. 

Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 273