XXI EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC)(p. 293)

Pirmasis skaitinys Iz 22, 19–23 

Jam ant peties uždėsiu Dovydo namų raktą 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. 

Štai ką sako Viešpats šventyklos viršininkui Šebnui:

„Išvarysiu tave iš užimamos vietos, atleisiu tave iš tarnybos. Tą dieną pasišauksiu savo tarną Eljakimą, Hilkijo sūnų, apvilksiu jį tavo drabužiais, apjuosiu tavąja juosta, į jo rankas perduosiu tavo valdžią, idant jis būtų lyg tėvas Jeruzalės gyventojams ir Judo namams. 

Jam ant peties uždėsiu Dovydo namų raktą: kai jis atrakins – niekas negalės uždaryti, kai jis užrakins – niekas negalės atidaryti. Tvirton vieton įkalsiu jį lyg stulpą, kad būtų garbės krėslas visai savo šeimai.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 137 (138), 1–2a. 2bc–3. 6 ir 8bc (P.: 8bc) 

P. Amžina, Viešpatie, tavo ištikimoji meilė, –
neatmesk to, ką sukūrei.

Iš visos širdies, Viešpatie, tau dėkoju, †
angelų artume šlovinimo giesmę tau giedu. *
Kniūbsčias puolu prie tavo Namų šventųjų. – P. 

Dėkoju tavo šventajam vardui † 
už tavo ištikimybę ir gerumą, * 
nes išaukštinai virš visų savo pažadą ir vardą.
Manęs išklausei, kai šaukiausi, * 
ir įkvėpei man drąsą. – P. 

Nors aukštybėse Viešpats gyvena, †
jis rūpinasi nuolankiaisiais, * 
o išpuikėlius atpažįsta iš tolo.
Amžina, Viešpatie, tavo ištikimoji meilė, *
neatmesk to, ką sukūrei. – P. 

Antrasis skaitinys Rom 11, 33–36 

Iš jo, per jį ir jame yra visa 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams. 

O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai! Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo jo patarėjas? Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Mt 16, 18 

P. Aleliuja. – Tu esi Petras – Uola;
ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią,
ir pragaro vartai jos nenugalės. – P. Aleliuja. 

Evangelija Mt 16, 13–20 

Tu esi Petras, tau duosiu Dangaus Karalystės raktus 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. 

Anuo metu, atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ 

Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ 

Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ 

Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ 

Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu Dangaus Karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“ 

Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 268