XIV EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 273)

Pirmasis skaitinys Zch 9, 9–10 

Štai tavo karalius pas tave nuolankus ateina 

Skaitinys iš pranašo Zacharijo knygos. 

Štai ką sako Viešpats: „Didžiai džiūgauk, Ziono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzale! Štai tavo karalius pas tave ateina, – jis išaukštintas ir pergalingas, nuolankus ir joja ant asilo – ant asiliuko, asilės jauniklio. Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo ir karo žirgus iš Jeruzalės; karo lankas bus sulaužytas, jis skelbs taiką tautoms. Jo valdžia bus nuo jūros lig jūros ir nuo upės lig žemės pakraščių.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 144 (145), 1–2. 8–9. 10–11.
13cd–14 (P.: plg. 1) 

P. Garbinsiu tavo vardą per amžius,
mano Dieve ir Karaliau. 

Arba: Aleliuja. 

Aukštinsiu tave, mano Dieve ir Karaliau, *
tavo vardą garbinsiu per amžių amžius.
Garbinsiu tave kasdieną, *
šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius. – P.

Viešpats atlaidus ir gailestingas, *
rūstaut negreitas ir pilnas gerumo.
Geras kiekvienam yra Viešpats, *
visiems savo kūriniams gailestingas. – P.

Tau, Viešpatie, visi tavo kūriniai tedėkoja *
ir tegarbina tave visi ištikimieji.
Tepasakoja apie tavo karalystės garbę, *
tegarsina tavo galybę. – P. 

Viešpats ištikimas visais savo žodžiais, * 
o visais darbais maloningas.
Viešpats kiekvieną klumpantį prilaiko, *
pakelia gyvenimo palaužtuosius. – P.

Antrasis skaitinys Rom 8, 9. 11–13 

Jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo. Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis – prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse. 

Taigi, broliai ir seserys, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną – mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Plg. Mt 11, 25

P. Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve,
dangaus ir žemės Viešpatie,
kad Karalystės paslaptis
apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 11, 25–30 

Aš romus ir nuolankios širdies 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. 

Anuo metu Jėzus bylojo: 

„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudrių jų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. 

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 249