VIII EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 257)

Pirmasis skaitinys Iz 49, 14–15 

Aš tavęs neužmiršiu 

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. 

Zionas sako: „Paliko mane Viešpats, užmiršo mane Dievas.“ Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmė Ps 61 (62), 2–3. 6–7. 8–9ab (P.: 6a) 

P. Ramiai lauk Dievo, mano siela.

Iš tikro mano siela ramiai laukia Dievo, *
išgelbėjimas iš jo man ateina.
Tik jis mano uola ir išganymas mano, – *
užuovėja mano; niekada nedrebėsiu. – P. 

Iš tiesų ramiai lauk Dievo, mano siela, *
nes iš jo viltis man ateina.
Tik jis mano uola ir išganymas mano, *
užuovėja tikroji; niekada nedrebėsiu. – P. 

Dievas – mano išganymas ir gyrius; †
mano stiprybės bokštas; *
tik Dieve – prieglobstis mano. 
Pasitikėk juo visados, manoji tauta! *
Jo Artume išliekite savo širdis. – P. 

Antrasis skaitinys 1 Kor 4, 1–5 

Viešpats atskleis širdžių sumanymus 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Tegul žmonės laiko mus Kristaus tarnais ir Dievo slėpini tvarkytojais. O iš tvarkytojų belieka reikalauti, kad būtų patikimi. 

Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nė aš pats savęs neteisiu. Nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to aš dar nesu išteisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. 

Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš Evangeliją Plg. Žyd 4, 12 

P. Aleliuja. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas.
Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. –
P. Aleliuja. 

Evangelija Mt 6, 24–34 

Nesirūpinkite rytdiena 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams: 

„Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.“ 

„Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? 

O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! 

Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? 

Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. 

Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 234