VI EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 249)

Pirmasis skaitinys Sir 15, 15–20

Nė vienam jis nėra įsakęs nedorai elgtis

Skaitinys iš Siracido knygos.

Jei pasirenki, tu pajėgi laikytis įsakymų
ir ištikimai vykdyti jo valią.
Jis padėjo prieš tave ugnį ir vandenį;
tiesk ranką į tą, kurį tu pasirenki.
Prieš kiekvieną žmogų yra gyvenimas ir mirtis,
ką žmogus pasirenka, tai bus jam duota.
Juk didi yra Viešpaties išmintis;
jis galingas darbais ir regi visa.
Dievo akys regi visa, ką jis yra sukūręs,
jis supranta kiekvieną žmogaus veiksmą.
Nė vienam jis nėra įsakęs nedorai elgtis,
niekam jis nėra leidęs nusidėti.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 118 (119), 1–2. 4–5. 17–18.
33–34 (P.: 1b)

P. Laimingi, kurie pagal Viešpaties Mokymą gyvena.

Laimingi, kurių nepeiktinas kelias, *
kurie pagal Viešpaties Mokymą gyvena.
Laimingi, kas jo įsakų laikos, *
visa širdimi jo ieško. – P.

Viešpatie, tu davei įsakymus savo, *
kad jie būtų vykdomi uoliai.
O kad būčiau tvirtas, *
laikydamasis tavo įstatų kelio! – P.

Būk dosnus savo tarnui, *
kad gyvenčiau laikydamasis tavo žodžio.
Akis tu man atverki, *
kad tavo Mokymo nuostabius vaisius ragaučiau. – P.

Rodyk man, Viešpatie, savo įstatų kelią, *
laikysiuos jo dieną ir naktį.
Suteik įžvalgumo tavo Mokymą gerbti, *
visa širdimi jam paklusti. – P.

Antrasis skaitinys 1 Kor 2, 6–10

Dievas yra nuo amžių paskyręs išmintį mums išaukštinti

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams.

Broliai ir seserys!

Mes tobuliesiems skelbiame išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir ne praeinančių šio pasaulio valdovų išmintis.

Mes skelbiame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų garbingiausiojo Viešpaties nukryžiavę. Bet skelbiame, kaip parašyta: Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.

Dievas mums tai apreiškė per Dvasią, nes Dvasia visa pažįsta, net Dievo gelmes.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Plg. Mt 11, 25

P. Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve,
dangaus ir žemės Viešpatie,
kad Karalystės paslaptis
apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija Ilgoji forma Mt 5, 17–37

Protėviams buvo pasakyta, o aš jums sakau

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.

Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu Dangaus Karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu Dangaus Karalystėje.

Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į Dangaus Karalystę.

Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme.

Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’, tas smerktinas į pragaro ugnį.

Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.

Greitai susitark su savo ieškovu dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.

Taip pat buvo pasakyta: Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirkavimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda – svetimauja.

Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis – Dievo sostas, nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo.

Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo.“

Tai Viešpaties žodis.

Evangelija Trumpoji forma Mt 5, 20–22a. 27–28. 33–34a. 37

Protėviams buvo pasakyta, o aš jums sakau

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į Dangaus Karalystę.

Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi.

Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite.

Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo.“


Sena ABC, p. 227.