V EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 247)

Pirmasis skaitinys Iz 58, 7–10

Tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Štai ką sako Viešpats:

„Dalykis su alkstančiu savo duona, priglobk vargšą ir benamį, aprenk ką pamatęs nuogą, neatsuk nugaros saviesiems.

Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavoji žaizda bus greitai užgydyta. Tavasis teisumas žengs pirma tavęs, o Viešpaties šlovė palydės iš paskos.

Tada šauksies, ir Viešpats atsilieps, kai pagalbos prašysi, jis tars: „Aš čia!“

Kai tarp savųjų pašalini priespaudą, nedarai skriaudos, ko blogo nekalbi, paduodi alkstančiam duonos, palengvini varguolio gyvenimą, tada tavoji šviesa užtekės tamsoje, – tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 111 (112), 4–5. 6–7. 8a ir 9
(P.: plg. 4a)

P. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems.

Arba: Aleliuja.

Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, *
visados švelnus, teisus ir gailestingas.
Gera žmogui, kuris skolina dosniai, *
sąžiningai savo reikalus tvarko. – P.

Visada jis bus tvirtas. *
Žmonės teisųjį minės per amžius, *
blogos žinios jo nebaugina, – *
širdis jo tvirta, nes Viešpačiu vilias. – P.

Patvari jo širdis, jis nieko nebijo; *
Dosniai jis duoda beturčiams,
neišsenkantis jo dosnumas. *
Gerbiamas jis bus ir didis.– P.

Antrasis skaitinys 1 Kor 2, 1–5

Aš skelbiu jums nukryžiuotojo Kristaus liudijimą

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams.

Kai pas jus, broliai ir seserys, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą.

Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo ne įtikinantys išminties žodžiai, o Dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangeliją Plg. Jn 8, 12

P. Aleliuja. –Aš – pasaulio šviesa, – sako Viešpats. –
Kas seka manimi,
turės gyvenimo šviesą. – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 5, 13–16

Jūs – pasaulio šviesa

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams:

„Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.

Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 225.